Arechin, 250 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
20,18

O produkcie: Arechin, 250 mg, 30 tabletek

100038201

Opis

Nazwa Arechin
Nazwa międzynarodowa Chloroquini phosphas
Dawka 250 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • działa przeciwmalarycznie

Arechin, 250 mg, 30 tabletek to lek zawierający jako substancję czynną fosforan chlorochiny.


Działanie

Substancją czynną leku Arechin jest fosforan chlorochiny, który działa na pierwotniaki wywołujące malarię, takie jak Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale i niektóre szczepy P. falciparum. Lek działa również na pełzaka czerwonki (Entamoeba histolytica). Lek działa przeciwzapalnie, jednakże mechanizm nie jest do końca poznany.


Wskazania

Na co stosuje się lek Arechin? Czy Arechin pomaga na stawy?

- Zimnica (malaria). Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy (malarii) wywoływanej przez Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum.
- Pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita.
- Różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (DLE).
- Reumatoidalne zapalenie stawów.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Arechin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na fosforan chlorochiny, pochodne 4-aminochinoliny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Arechin;

- jeśli pacjent ma zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia spowodowane pochodnymi 4-aminochinoliny;

- jeżeli pacjent zażywa amiodaron (lek stosowany w leczeniu niemiarowego bicia serca).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania chlorochiny w opisanych niżej grupach pacjentów.

- Pacjenci z zaburzeniami czynności siatkówki (z wyjątkiem leczenia ostrej fazy zimnicy); podczas dłuższego stosowania powinno być okresowo co 3 miesiące przeprowadzone pełne badanie okulistyczne z uwagi na ryzyko uszkodzeń siatkówki (retinopatii). Jeżeli stwierdza się nieprawidłowości należy natychmiast przerwać leczenie.

- Pacjenci z zaburzeniami w obrazie krwi; u pacjentów długotrwale leczonych chlorochiną powinien być kontrolowany obraz krwi. Jeżeli wystąpią zaburzenia niezwiązane z procesem chorobowym, należy przerwać leczenie.

- Pacjenci z niedoborem we krwi enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (chlorochina może u tych pacjentów uszkadzać komórki krwi).

- Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

- Pacjenci z padaczką w wywiadzie lub przyjmujących leki przeciwdrgawkowe (po chlorochinie mogą wystąpić drgawki).

- Pacjenci z łuszczycą (choroba skóry), porfirią, miastenią (chlorochina może zaostrzyć przebieg tych chorób).

U wszystkich pacjentów leczonych długotrwale powinno się co 3-6 miesięcy wykonywać badania neurologiczne w celu wczesnego wykrycia osłabienia mięśni. Jeżeli stwierdza się nieprawidłowości, lek należy odstawić.

Podczas długotrwałego leczenia lekiem Arechin należy unikać nasłonecznienia i naświetlania promieniami UV.

Lek Arechin może powodować obniżenie poziomu glukozy we krwi. Należy zapytać lekarza o informację o objawach związanych z niskim poziomem glukozy we krwi. Może być konieczna kontrola poziomu glukozy we krwi.

Chlorochina może powodować zaburzenia rytmu serca u niektórych pacjentów.

Pacjenci z wrodzonym lub rozpoznanym, nabytym wydłużeniem odstępu QT (widoczny na EKG - zapis elektryczny czynności serca) i ze znanymi czynnikami ryzyka, pacjenci z zaburzeniami rytmu serca lub z zawałem serca w przeszłości, pacjenci, u których występują zaburzenia równowagi elektrolitów we krwi (szczególnie niski poziom potasu lub magnezu), powinni zachować ostrożność podczas stosowania chlorochiny.

Jeśli w trakcie przyjmowania chlorochiny wystąpią kołatanie serca lub nieregularne bicie serca, należy natychmiast przerwać leczenie i wykonać badanie EKG serca oraz poinformować o tym lekarza.

U pacjentów leczonych lekiem Arechin może wystąpić kardiomiopatia, prowadząca do niewydolności serca, czasami zakończona zgonem. W przypadku objawów kardiomiopatii (nieregularne bicie serca, duszność, obrzęki kończyn dolnych, nadmierne zmęczenie, omdlenia) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko problemów z sercem może wzrosnąć wraz ze zwiększeniem dawki. Dlatego należy przestrzegać dawki zaleconej przez lekarza.

U niektórych osób leczonych lekiem Arechin mogą wystąpić dolegliwości związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak irracjonalne myśli, omamy, uczucie dezorientacji, agresja, paranoja, uczucie przygnębienia (depresji) lub występowanie myśli autodestrukcyjnych lub samobójczych, nawet u osób, u których takie problemy nie występowały wcześniej. Jeżeli pacjent lub osoba z jego otoczenia zauważy wystąpienie takich działań niepożądanych, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.


Stosowanie leku u dzieci

Lek Arechin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Chlorochinę należy ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących leki wpływające na rytm serca.

Należą do nich leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leki stosowane w psychiatrii (leki antypsychotyczne), niektóre leki przeciwzakaźne.

Stosowanie chlorochiny z amiodaronem (lek stosowany do kontroli akcji serca) jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować halofantryny równocześnie z chlorochiną.

Chlorochina może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny (lek stosowany głównie po przeszczepach) we krwi.

W okresie leczenia przeciwmalarycznego nie powinno się stosować szczepienia przeciwko wściekliźnie, gdyż może to zmniejszyć skuteczność szczepienia. Szczepienie przeciw wściekliźnie powinno być wykonane przed rozpoczęciem leczenia przeciwmalarycznego.

Jednoczesne stosowanie penicylaminy (lek stosowany głównie w zatruciach metalami) z chlorochiną może zwiększać stężenie penicylaminy we krwi, zwiększając ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących układu krwiotwórczego i (lub) nerek oraz skórnych odczynów alergicznych.

Chlorochina znacząco zmniejsza stężenie prazykwantelu (lek przeciwpasożytniczy).

Środki zobojętniające (sole glinu, wapnia i magnezu) zmniejszają wchłanianie chlorochiny. Należy zachować około 2-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem chlorochiny i któregokolwiek z wymienionych leków.

Cymetydyna (lek stosowany w chorobach żołądka) zwiększa stężenie chlorochiny w osoczu.

Jednoczesne stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny z amiodaronem (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca) jest przeciwwskazane z uwagi na zwiększenie ryzyka zaburzeń rytmu serca.

Hydroksychlorochina i prawdopodobnie chlorochina zwiększa stężenie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) we krwi.

Chlorochina stosowana równocześnie z meflochiną (lek stosowany w zapobieganiu malarii) zwiększa ryzyko drgawek.

Chlorochina potencjalnie może nasilać objawy miastenii (choroba przewlekła charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni) i tym samym zmniejszać działanie neostygminy i pirydostygminy.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.
Chlorochina przenika do mleka kobiecego. W zapobieganiu zimnicy lek można stosować tylko wtedy, gdy zleci to lekarz.

Nie należy karmić piersią w okresie długotrwałego stosowania dużych dawek chlorochiny w chorobie reumatycznej.


Dawkowanie

Po jakim czasie zaczyna działać Arechin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zimnica

Zapobiegawczo

Doustnie jeden tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej i w okresie przebywania w strefie endemicznej oraz przez 4 tygodnie po powrocie - 1 raz w tygodniu 2 tabletki (500 mg) tego samego dnia tygodnia.

Leczniczo (napad zimnicy)

Zakażenie Plasmodium vivax i Plasmodium ovale

1. dzień: pierwsza dawka4 tabletki (1000 mg), po 6 godzinach 2 tabletki (500 mg)

2. dzień: 2 tabletki (500 mg)

3. dzień: 2 tabletki (500 mg)

Zakażenie Plasmodium falciparum i Plasmodium malariae

1. dzień: pierwsza dawka 4 tabletki (1000 mg), po 6-8 godzinach 2 tabletki (500 mg)

2. dzień: 2 tabletki (500 mg),

3. dzień: 2 tabletki (500 mg)

Pełzakowica i ropień wątroby

Przez 2 dni 2 razy na dobę po 2 tabletki (500 mg), czyli 4 tabletki (1000 mg) w ciągu doby, następnie przez 2 do 3 tygodni 2 razy na dobę po 1 tabletce (2 razy po 250 mg), czyli 2 tabletki (500 mg) w ciągu doby.

W razie konieczności dawkowanie może być zmniejszone lub zwiększone, a leczenie powtórzone.

Toczeń rumieniowaty

Początkowo stosuje się 1 tabletkę (250 mg) 2 razy na dobę, przez 1 do 2 tygodni, a następnie dawkę podtrzymującą, zwykle 1 tabletkę (250 mg) na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zwykle stosowaną dawką jest 1 tabletka (250 mg) na dobę.

Aby nastąpiła poprawa, lek należy stosować przez kilka tygodni. Aby osiągnąć maksymalne działanie konieczne jest kilkumiesięczne leczenie. Jeżeli po 6 miesiącach stosowania nie ma poprawy (tj. zmniejszenie obrzęków stawów, poprawa ruchomości), lek należy odstawić. Po odstawieniu leku może nastąpić nawrót choroby. Wskazane jest wówczas wznowienie leczenia chlorochiną, jeżeli nie ma przeciwwskazań okulistycznych.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Arechin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, swędząca wysypka lub pokrzywka.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): bezsenność.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): depresja.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego), która może prowadzić do zgonu, gdy chlorochina stosowana jest przez długi okres w wysokich dawkach.

- zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia w testach czynnościowych wątroby.

- zaburzenia psychiczne, takie jak lęk, pobudzenie, splątanie, omamy, majaczenie.

Inne działania niepożądane leku, których częstość występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nieprawidłowy rytm serca i zaburzenia rytmu serca mogące stanowić zagrożenia życia.

- nieregularna praca serca (zmiany w zapisie aktywności elektrycznej serca – zmiany w elektrokardiogramie).

- spadki ciśnienia.

- niedokrwistość, zmiany w obrazie krwi (agranulocytoza, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, małopłytkowość, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), hamowanie czynności szpiku kostnego, hemoliza (rozpad krwinek czerwonych) u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej.

- uczucie przygnębienia (depresji) albo występowanie myśli autodestrukcyjnych lub samobójczych, stany lękowe, uczucie dezorientacji, występowanie irracjonalnych myśli, paranoja, agresja, zaburzenia snu, pobudzenie, uczucie uniesienia lub nadmiernego podekscytowania, brak koncentracji.

- drgawki, napady padaczkowe, zmiany nastroju i zmiany zachowania (psychozy, pobudzenie psychoruchowe, przypadki manii), bóle głowy.

- nieostre widzenie, częściowa lub całkowita utrata wzroku, zaburzenia akomodacji, podwójne widzenie, zmiany w siatkówce oka (retinopatia) lub w rogówce, zaburzenia pola widzenia.

- głuchota (typu nerwowego), niedosłuch u pacjentów z uprzednio istniejącymi uszkodzeniami narządu słuchu, szumy uszne.

- zaburzenia żołądka i jelit, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, kolki.

- siwienie, łysienie, świąd, pokrzywka, wysypka, przebarwienia skóry, błon śluzowych, paznokci, skórne reakcje alergiczne, zmiany typu liszaja płaskiego, rzut łuszczycy, rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona), martwica toksyczno- rozpływna naskórka.

- neuromiopatia i miopatia (choroby mięśni, osłabienie mięśni).

- nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

- obniżenie poziomu glukozy we krwi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Arechin mogą wystąpić inne działania niepożądane.


Skład

Substancją czynną leku Arechin jest chlorochiny fosforan
- Jedna tabletka zawiera 250 mg chlorochiny fosforanu
- Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Arechin może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Dlatego należy zachować ostrożność, jeżeli podczas stosowania leku Arechin wykonuje się czynności wymagające zachowania sprawności psychofizycznej.


Producent

Podmiot odpowiedzialny
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Wytwórca
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.