Regulamin serwisu

Regulamin serwisu obowiązujący od 25.11.2022 r.

1. Definicje


Administrator Serwisu / Usługodawca - Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 60a (54-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237142, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS, posiadająca nadany numer NIP: 5562546356 oraz numer REGON: 340037741,, który prowadzi Serwis i świadczy Usługi.

Apteka - apteka ogólnodostępna, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne, należąca do sieci franczyzowej Dr. Max.

Apteka Internetowa – apteka internetowej dostępna pod adresem www.drmaxapteka.pl prowadzona przez MED - PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu na podstawie zezwolenia nr WIF.WA.II.8520.2.49.2017, wydanego w dniu 5 czerwca 2017 r., przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu dostępna po założeniu konta w sposób opisany w Regulaminie.

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.drmax.pl

Produkt – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aptekach ogólnodostępnych, spełniające odpowiednie wymagania jakościowe produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także inne produkty dostępne w Aptece.

Produktu Leczniczy - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Regulamin – niniejszy regulamin, który dostępny jest na stronie www.drmax.pl

Rezerwacja Produktu – usługa świadczona drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, mająca na celu umożliwienie Użytkownikowi zarezerwowanie dostępności i odbiór wybranych przez niego Produktów w określonej Aptece. W ramach Rezerwacji Produktu przedstawiane są wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu.

 

 

2. Postanowienia ogólne


2.1.             Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w zakresie korzystania z Serwisu. Niniejszy regulamin stanowi regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

 

2.2.             Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W tym celu Administrator Systemu udostępnia bezpłatnie niniejszy Regulamin pod adresem drmax.pl/regulamin

2.3.             Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

2.4.             Użytkownik może kontaktować się z Administratorem Serwisu [U11] w następujący sposób:

- za pośrednictwem nr telefonu + 48 71 711 98 88

- za pośrednictwem adresu e-mail reklamacje@drmax.com.pl

- pisemnie, wysyłając pismo na adres: Dr. Max Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław

 

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu


3.1.             W ramach Serwisu świadczone są przez Usługodawcę następujące Usługi:

a)       możliwość sprawdzenia przez Użytkownika dostępności określonych Produktów w Aptekach. Umowa na świadczenie tej usługi zostaje zawarta z momentem rozpoczęcia korzystania z niej.

b)      udostępnienie możliwości zarezerwowania przez Użytkownika wybranych Produktów we wskazanej przez siebie Aptece i ich odbioru we wskazanym przez Usługodawcę terminie. Umowa na świadczenie tej usługi zostaje zawarta z momentem rozpoczęcia korzystania z niej;

c)       udostępnienie możliwości wyboru Produktów, które dostępne są w Aptece Internetowej w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MED-PHARMA sp. z o o z siedzibą we Wrocławiu. W takim jednak przypadku, w celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Apteki Internetowej działającej pod adresem www.drmaxapteka.pl. Przed przekierowaniem należy zaakceptować oświadczenia, zawierające zgodę na przekazanie danych do Apteki Internetowej. Po przekierowaniu należy wypełnić formularz umieszczony na stronie Apteki Internetowej w celu dokonania zakupu. Użytkownik przed dokończeniem zakupów w aptece internetowej powinien zapoznać się oraz zaakceptować regulamin Apteki Internetowe dostępnym na stronie www.drmaxapteka.pl, który jest odrębny względem niniejszego Regulaminu. Umowa na świadczenie tej usługi zostaje zawarta z momentem rozpoczęcia korzystania z niej;

d)      możliwość założenia i prowadzenia Konta Użytkownika. Umowa na świadczenie tej usługi zostaje zawarta z momentem dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

3.2.             Serwis nie jest apteką internetową, a zatem w ramach Serwisu nie dokonuje się sprzedaży Produktów, w tym sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż zarezerwowanych Produktów następuje bezpośrednio w Aptece, w której dokonano Rezerwacji Produktu.

 

4. Warunki korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu


4.1.             Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest bezpłatne.

4.2.             Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.   . Przed dokonaniem odbioru Apteka do której dokonano rezerwacji weryfikuje dopuszczalność sprzedaży zarezerwowanych Produktów oraz zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

4.3.             Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać urządzenie z aktywnym dostępem do internetu (np. komputer, telefon) oraz działającą przeglądarkę stron www. Użytkownik musi również posiadać aktywną pocztę elektroniczną.

4.4.             Użytkownik musi być świadomy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu może powodować określone niebezpieczeństwa związane przed wszystkim z możliwością zainfekowania urządzenia złośliwym oprogramowaniem, które może wyrządzić szkody. Użytkownik powinien podjąć niezbędne kroki w celu eliminacji takiego niebezpieczeństwa (aktualizacje oprogramowania, zainstalowane programy antywirusowe). Ponadto, w celu uniknięcia możliwości podszywania się przez inną osobę pod Użytkownika, Użytkownik powinien zachować w tajemnicy wszelkie hasła i loginy, o ile są niezbędne do korzystania z Usług.

4.5.             Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4.6.             Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4.7.             Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą. W przeciwnym wypadku świadczenie Usług może nie być w pełni możliwe. 

 

5. Jak działa Serwis ?


5.1.             Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość rezerwacji przedstawionych w ramach serwisów Produktów , w tym sprawdzenia czy dany Produkt jest dostępny w wybranej przez Użytkownika Aptece lub jej okolicy.

5.2.             Gdy Użytkownik zdecyduje się na dany Produkt powinien dodać go do koszyka. Po skompletowaniu całego zamówienia i otwarciu koszyka, Użytkownik może wybrać Aptekę, w której chce dokonać Rezerwacji Produktu. Jeżeli Produkt jest również możliwy do nabycia w aptece internetowej w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MED-PHARMA sp. z o o z siedzibą we Wrocławiu, wówczas Użytkownik będzie mógł wybrać czy chce go zarezerwować, i następnie odebrać osobiście w wybranej Aptece, czy dokonać jego zakupu w Aptece Internetowej. Wówczas zostanie przekierowany na stronę Apteki Internetowej działającej pod adresem www.drmaxapteka.pl zgodnie z punktem 3.1. lit. b.

5.3.             Rezerwacja Produktu może zostać dokonana po założeniu Konta Użytkownika i zalogowaniu się do takiego konta albo bez zakładania Konta Użytkownika.

5.4.             Dokonując Rezerwacji Produktu bez zakładania Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

5.5.             Weryfikację [K22] recepty oraz poziomu odpłatności za dany Produkt przeprowadza Apteka w momencie odbioru zarezerwowanych Produktów. W związku z ograniczoną datą ważności recepty, za datę jej realizacji rozumie się datę zakupu w Aptece a nie dokonanie rezerwacji.

5.6.             Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania Rezerwacji Produktu, a także wiadomość e-mail, z informacją kiedy  będzie możliwy odbiór Produktów  i przez jaki okres czasu rezerwacja będzie ważna.

5.7.             Użytkownik ma standardowo 7 dni na odbiór zarezerwowanych Produktów w wybranej Aptece od momentu przekazania informacji o gotowości do odbioru. Z momentem odbioru Produktów w Aptece nawiązuje się umowa sprzedaży z daną Apteką. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, którą ostatecznie poda mu Apteka przy odbiorze (cena ta może różnić się od ceny podanej w Serwisie, na co wpływ może mieć zweryfikowany poziom odpłatności za lek, przewidziane prawem zasady refundacji oraz niższe ceny danego Produktu przyjęte w Aptece).

5.8.             Użytkownik może odwołać Rezerwację Produktu kontaktując się z Infolinią pod numerem: + 48 71 711 98 88  zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Rezerwacji Produktu.

5.9.             Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania zakupu i odbioru zarezerwowanych Produktów.

5.10.         Wszelkie informacje dotyczące Produktów przedstawianych w ramach Serwisu przez Usługodawcę, lub inne materiały reklamowe kierowane przez Usługodawcę do odbiorców i potencjalnych Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

6. Jak wygląda  przedstawienie Produktów w Serwisie?


6.1.             Opis każdego Produktu (tzw. Karta Produktu) obejmuje zdjęcie, informację o wielkości opakowania, postaci Produktu, składzie i właściwościach Produktu oraz cenę maksymalną Produktu. Na Karcie Produktu można również znaleźć informację, w których Aptekach Produkt jest lub może być dostępny w celu dokonania jego rezerwacji i odbioru w Aptece, a także czy istnieje możliwość jego nabycia w aptece internetowej prowadzonej pod adresem ww.drmaxapteka.pl.

6.2.             Ceny  podawane w Serwisie mają charakter ceny maksymalnej. Każda Apteka może określić dla danego Produktu własną cenę odsprzedaży, nie wyższą niż podana w Serwisie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim  Użytkownik może przy odbiorze Produktów w Aptece zapłacić mniej niż zostało to wskazane w Serwisie w trakcie składania Rezerwacji Produktu. Odpłatność za produkty objęte refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece, na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta.

6.3.             Ceny maksymalne podawane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

 

7. Czy istnieją jakieś ograniczenia w prezentowaniu i Rezerwacji Produktów?


7.1.             Administrator Serwisu może wprowadzić stałe lub czasowe ograniczenia w Rezerwacji Produktów, o czym będzie informował w Serwisie. Ograniczenia obejmują (a) limit opakowań dla danego Produktu w jednym zamówieniu, (b) limit dziennej liczby zamówień składanych przez jednego Użytkownika.

7.2.             Produkty zawierające substancje o działaniu psychoaktywnym, w związku z ustawowym ograniczeniem w obrocie takimi substancjami (art. 71a ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne), podlegają limitowi zamówień określonemu przez daną Aptekę. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówi wydania produktu leczniczego zawierającego substancję o działaniu psychoaktywnym osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

7.3.             Farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli: (a) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta; (b) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym; (c) powezmą uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania; (d) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept; (e) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia; (f) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta. (art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne).

7.4.             W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się. (art. 96 ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne).

 

8. Reklamacje i zwroty

8.1. Serwis umożliwia wyłącznie dokonanie Rezerwacji Produktów. Sprzedaż Produktów jest dokonywana z chwilą odbioru zarezerwowanego Produktu w Aptece. W związku z powyższym, w celu złożenia reklamacji na Produkt lub dokonania zwrotu Produktu, należy się skontaktować bezpośrednio z Apteką. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, chyba że dotknięte są wadą jakościową, zostały niewłaściwie wydane lub zostały sfałszowane.

 

8.2.             Reklamacje związane ze świadczeniem Usług oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu można zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres: rezerwacje@drmax.com.pl, jak również drogą telefoniczną pod numerem + 48 71 711 98 88. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik proszony jest o podanie dokładnego opisu zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi informacji o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając wiadomość na adres e-mail, z którego Użytkownik wysłał reklamację albo na inny adres wskazany w treści reklamacji.

8.3.             Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

8.4.             Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

9. Konto Użytkownika

 

9.1.             Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po jego założeniu na zasadach opisanych poniżej.

9.2.             Użytkownik, który założył Konto Użytkownika może w każdym czasie zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt z infolinią- adres e-mail oraz numer telefonu określony został w pkt. 2.4 [U14] 

9.3.             Założenie Konta Użytkownika nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i Rezerwacji Produktu. Jednakże posiadanie Konta Użytkownika umożliwia śledzenie stanu złożonych zamówień oraz przeglądania historii zamówień już zrealizowanych.

9.4.             W celu założenia Konta Użytkownika Użytkownik powinien wypełnić formularz dostępny w Serwisie podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia Konta Użytkownika (poprzez kliknięcie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym), a następnie postępować zgodnie z komunikatami otrzymywanymi w Serwisie lub na podany adres e-mail. Użytkownik ustala login i hasło dla Konta Użytkownika, przy pomocy których będzie mógł logować się do Konta.

9.5.             Konto Użytkownika jest aktywne od chwili jego założenia, tj. po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 9.4 powyżej.[U15] 

9.6.             W trakcie zakładania Konta Użytkownika Użytkownik będzie mógł dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego (przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika kanału komunikacji). W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje między innymi o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

9.7.             Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne do założenia Konta Użytkownika. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia, w sposób opisany w pkt. 2.4.

9.8.             Użytkownik ma obowiązek podać podczas rejestracji Konta Użytkownika prawdziwe dane dotyczące jego osoby.

 

10. Ciasteczka (cookies)

 

10.1.         Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

11.      Ochrona danych osobowych

 

11.1.         Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach zakładania Konta Użytkownika, składania Rezerwacji Produktu oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Usługodawca.

11.2.         W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl.

11.3.         Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

a.     rejestracji i zarządzania przez Użytkownika kontem w systemie rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody,

b.     dokonania przez Użytkownika rezerwacji leku w przypadku zarejestrowania się w systemie rezerwacyjnym, a także w przypadku dokonania rezerwacji bez rejestracji tj. w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.     przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez administratora danych poprzez kanał komunikacyjny, na który wyrazili Państwo zgodę informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów, w tym w formie newslettera,[KP6] 

e.     udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania przesłane przez Użytkownika przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na który Użytkownik wyraził zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody na konkretny kanał komunikacyjny.[KP7] 

f.      powiadamiania Użytkowników o zmianach regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

g.     wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

11.4.         Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą dostawcy usług IT – na podstawie zawartej z nimi przez Usługodawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto, odbiorcami Państwa danych na zasadzie udostępnienia jako niezależni administratorzy będą podmioty prowadzące apteki, w których zarezerwują Państwo leki – na podstawie porozumień.

11.5.         Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11.6.         . Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 11.3. lit. a – przez okres posiadania przez Użytkownika konta klienta w systemie rezerwacyjnym, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody Użytkownika;

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 11.3. lit. b – do czasu pełnej realizacji umowy, a jeżeli lek nie zostanie odebrany przez Użytkownika w aptece – przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń [●[KP8] [K349] [K210] ];

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w 11.3. lit. c – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w 11.3. lit. d –do momentu wycofania przez Państwa zgody marketingowej, a w odniesieniu do usługi newsletter – do momentu wycofania zgody lub przez okres dostępności usługi newsletter;

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w 11.3. lit. e – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w 11.3. lit. f – do momentu wycofania zgody;

- w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w 11.3. lit. g – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

11.7.         Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich przekazania w celu założenia Konta Użytkownika lub dokonania Rezerwacji Produktu bez zakładania Konta Użytkownika uniemożliwi świadczenie tych Usług.

11.8.         Użytkownik, który przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.9.         Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

11.10.     Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

11.11.     Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.12.     Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w formie profilowania. 

 

12.  Rozwiązanie umów o świadczenie Usług

 

12.1.         Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Usługodawcą w sposób przewidziany w pkt 2.4. niniejszego Regulaminu;

12.2.         Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Uslug w wypadku, gdy Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin.

12.3.         Niezależnie od powyższego, strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

13.      Postanowienia końcowe

 

13.1.         W przypadku powstania sporu na gruncie świadczonych Usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

13.2.         Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje Produktu złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Rezerwacji Produktu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem zawartych umów na świadczenie Usług.

13.3.         Usługodawca zastrzega sobie możliwość przejściowego zaprzestania Usług, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją Usług Serwisu.

13.4.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje poprzez udostępnienie niniejszego REGULAMINU na stronie internetowej drmax.pl/regulamin oraz [K211] przesłanie na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od umowy.

13.5.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 kwietnia 2015 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.6.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

13.7.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022 r.

 

 

 

 

INFORMACJA:

W dniu 25.11.2022 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin platformy rezerwacyjnej aptek sieci franczyzowej Dr. Max.

Ze starym regulaminem możesz zapoznać się tutaj: REGULAMIN DO 25.11.2022 r.