Reklamacje i zwroty

Serwis umożliwia wyłącznie dokonanie Rezerwacji Produktów. Sprzedaż Produktów jest dokonywana z chwilą odbioru zarezerwowanego Produktu w Aptece. W związku z powyższym, w celu złożenia reklamacji na Produkt lub dokonania zwrotu Produktu, należy się skontaktować bezpośrednio z Apteką. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, chyba że dotknięte są wadą jakościową, zostały niewłaściwie wydane lub zostały sfałszowane.


Reklamacje związane ze świadczeniem Usług oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu można zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres: rezerwacje@drmax.com.pl  jak również drogą telefoniczną pod numerem + 48 71 711 98 88.


W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik proszony jest o podanie dokładnego opisu zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi informacji o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając wiadomość na adres e-mail, z którego Użytkownik wysłał reklamację albo na inny adres wskazany w treści reklamacji.


Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).