Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka Dr. Max Sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Dr. Max Sp. z o.o. danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        Sądowego pod numerem KRS 0000237142, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN, NIP: 5562546356, REGON: 340037741.

Dr. Max Sp. z o.o. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dr. Max Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, Dr. Max Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:

ochronadanych@drmax.pl.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Dr. Max Sp. z o.o. zbiera dane dotyczące osób fizycznych, korzystających  z serwisu internetowego działającego pod adresem www.drmax.pl, w celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, polegającej na zarezerwowaniu dostępności i odbiorze wybranych przez nie produktów w określonej aptece.

Dr. Max Sp. z o.o. zbiera tylko niezbędne dane.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia na rzecz użytkowników serwisu internetowego usługi świadczonej drogą elektroniczną, polegającej na zarezerwowaniu dostępności i odbiorze wybranych przez tych użytkowników produktów w określonej aptece.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Dr. Max Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

a.      rejestracji i zarządzania przez użytkownika kontem w systemie rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody,

b.     dokonania przez użytkownika rezerwacji leku w przypadku zarejestrowania się w systemie rezerwacyjnym, a także w przypadku dokonania rezerwacji bez rejestracji tj. w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.     przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez administratora danych poprzez kanał komunikacyjny, na który wyrazili Państwo zgodę informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów, w tym w formie newslettera,

e.      udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania przesłane przez Użytkownika przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na który Użytkownik wyraził zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody na konkretny kanał komunikacyjny.

f.      powiadamiania użytkowników o zmianach regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

g.     wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych w celu założenia Konta Użytkownika lub dokonania Rezerwacji Produktu bez zakładania Konta Użytkownika uniemożliwi świadczenie tych Usług.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. a – przez okres posiadania przez użytkownika konta klienta w systemie rezerwacyjnym, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody użytkownika;

2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. b – do czasu pełnej realizacji umowy, a jeżeli lek nie zostanie odebrany przez użytkownika w aptece – przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń;

3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. c – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;

4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. d – do momentu wycofania przez Państwa zgody marketingowej, a w odniesieniu do usługi newsletter – do momentu wycofania zgody lub przez okres dostępności usługi newsletter;

5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. e – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. f – do momentu wycofania zgody;

7. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. g – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Dr. Max Sp. z o.o. przetwarzała Państwa dane, możecie Państwo żądać, aby Dr. Max Sp. z o.o. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Dr. Max Sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Dr. Max Sp. z o.o., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ochronadanych@drmax.pl lub listownie na adres siedziby spółki Dr. Max Sp. z o.o.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Dr. Max Sp. z o.o. Odbiorcami Państwa danych będą dostawcy usług IT – na podstawie zawartej z nimi przez administratora danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto, jeżeli użytkownik będzie chciał zamówić lek w aptece internetowej, odbiorcami jego danych do logowania na zasadzie udostępnienia będzie podmiot prowadzący aptekę internetową.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dr. Max Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dr. Max Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego kariera.drmax.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES

Administrator danych stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez użytkownika z serwisu, zapisywane są przez serwer usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie serwisu na urządzeniach końcowych użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator danych wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2022 r.