Nicorette Icy White Gum, 4 mg, 105 sztuk

Dostępny
75,44

O produkcie: Nicorette Icy White Gum, 4 mg, 105 sztuk

100017730

Opis

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy do żucia Nicorette Icy White Gum można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette Icy White Gum podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów guma Nicorette Icy White Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które pojawiają się podczas spalania tytoniu.

Wskazania

Lek Nicorette Icy White Gum wskazany jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nicorette Icy White Gum: jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nicorette Icy White Gum należy omówić to z lekarzem w przypadku:
  • przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
  • bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,
  • niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
  • choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
  • nadczynności tarczycy,
  • cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane mniejsze dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia),
  • stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
  • ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
  • ciężkiej choroby nerek,
  • zapalenia przełyku.

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenia protez dentystycznych.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette Icy White Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.


Stosowanie leku u dzieci

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette Icy White Gum u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Icy White Gum są ograniczone.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania. Jeśli przyjmowana jest imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli),takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca), pentazocyna (lek przeciwbólowy), insulina, należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem leczniczej gumy do żucia Nicorette Icy White Gum.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, lek należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 – 12 gum na dobę o odpowiedniej zawartości nikotyny. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (palenie ≤ 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę.


Zaprzestanie palenia
Lek Nicorette Icy White Gum ułatwia rzucenie palenia osobom zdecydowanym na wyjście z nałogu. Gumę należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 – 2gum na dobę.


Ograniczenie palenia
Lek Nicorette Icy White Gum ułatwia ograniczenie palenia osobom niechcącym lub niebędącym w stanie rzucić nałogu. Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, gumę należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami, w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.


Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia tak szybko, jak będzie to możliwe, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.


Zwykle regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystanegumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.


Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one udoskonalić proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.


Czasowa abstynencja
Lek Nicorette Icy White Gum pomaga osobom palącym w czasowym powstrzymaniu się od palenia. Gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.


Stosowanie gum w skojarzeniu z plastrami
Gumy można stosować same lub w skojarzeniu z plastrami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie więcej niż jednej formy nikotynowej terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości monoterapii NTZ lub które mają trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i guma Nicorette Icy White Gum 2 mg mogą być stosowane łącznie. Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla stosowania w monoterapii. Gumę Nicorette Icy White Gum 2 mg należy żuć w momencie poczucia silnej chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.


Jak żuć gumę do żucia Nicorette Icy White Gum
Gumę należy żuć, gdy odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa. Gumę żuje się w celu uwolnienia nikotyny, a następnie zaprzestaje się żucia, aby umożliwić wchłonięcie nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. Nikotyna połknięta ze śliną nie ma korzystnego działania i w nadmiarze może podrażnić gardło lub żołądek, powodując np. czkawkę. Nicorette Icy White Gum nie należy żuć jak zwykłejgumy w sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. Gumę Nicorette Icy White Gum należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy.


Technika żucia
1. Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
2. Następnie przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
3. Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
4. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej oraz głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.


Większość zgłaszanych działań niepożądanych występuje w ciągu pierwszych tygodni po rozpoczęciu leczenia. Może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła, jednak większość pacjentów przyzwyczajasię do tego w trakcie stosowania leku.


Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenia protezy dentystycznej.


W trakcie stosowania Nicorette Icy White Gum rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne (w tym ciężkie reakcje alergiczne).


Działania niepożądane zgłaszane u co najmniej 1% pacjentów leczonych nikotyną w badaniach klinicznych w okresie oraz po wprowadzeniu do obrotu przedstawiono w poniższej tabeli. Częstość występowania określono zgodnie z następującym schematem:
Bardzo często (może wystąpić u 1 do 10 na 10 osób)
Często (może wystąpić u 1 do 10 na 100 osób)
Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)
Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Klasyfikacja układów i narządów
Częstość występowania
Działanie niepożądane
Zaburzenia serca
Niezbyt często
Niezbyt często

Palpitacje (kołatanie serca)
Tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
Zaburzenia oka
Nieznana
Nieznana

Niewyraźne widzenie
Nasilone łzawienie
Zaburzenia żołądka i jelit
Często
Często
Często
Często
Bardzo często
Często
Często
Często
Często
Nieznana
Rzadko
Niezbyt często
Nieznana
Niezbyt często
Rzadko
Niezbyt często
Nieznana
Niezbyt często
Rzadko

Ból brzucha
Suchość w jamie ustnej
Niestrawność
Wzdęcia
Nudności
Nadmierne wydzielanie śliny
Zapalenie jamy ustnej
Wymioty
Biegunka
Suchość błon śluzowych gardła
Dysfagia (utrudnione połykanie)
Odbijanie
Dyskomfort żołądkowo-jelitowy
Zapalenie języka
Niedoczulica jamy ustnej
Pęcherze i łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej
Ból warg
Wrażenie mrowienia
Odruch wymiotny
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często
Często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często

Pieczenie
Zmęczenie
Osłabienie
Ból i dyskomfort w klatce piersiowej
Złe samopoczucie
Zaburzenia układu immunologicznego
Często
Nieznana

Nadwrażliwość
Reakcja anafilaktyczna
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często
Często
Często

Ból głowy
Zmiana odczuwania smaku
Uczucie zimna, ciepła i mrowienia na skórze
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
Nieznana
Niezbyt często

Sztywność mięśni szczęki
Ból szczęki
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często

Niezwykłe sny
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej
i śródpiersia
Często
Bardzo często
Bardzo często
Bardzo często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często

Kaszel
Czkawka
Podrażnienie gardła
Skurcz oskrzeli
Zaburzenia głosu
Duszność
Przekrwienie błony śluzowej nosa
Ból jamy ustnej i gardła
Kichanie
Ucisk w gardle
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
Nieznana
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy
Rumień
Nadmierne pocenie się
Świąd
Wysypka
Pokrzywka
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często
Niezbyt często

Zaczerwienienie twarzy
Nadciśnienie

Skład

Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Pozostałe składniki to: rdzeń - baza gumy do żucia (Cafosa 258 Soft) (E321), ksylitol (E967), olejek miętowy, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan (tylko dawka 2 mg), acesulfam potasu (E950), lewomentol, magnezu tlenek, lekki, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104) (tylko dawka 4 mg); otoczka podpowłokowa – Winterfresh RDE4-149, hypromeloza, sukraloza (E955), polisorbat 80; otoczka twarda - ksylitol (E967), skrobia, tytanu dwutlenek (E171), Winterfresh RDE4-149, wosk Carnauba, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104).

Producent

McNeil AB,
SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.