Septogard 1,5 mg/1 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Dostępny
10,69

O produkcie: Septogard 1,5 mg/1 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

100017306

Opis

Produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu różnych bolesnych stanów w obrębie jamy ustnej i gardła, takich jak owrzodzenie jamy ustnej, ból gardła, ból w jamie ustnej, ból dziąsła lub zębów.

Działanie

Benzydamina, pochodna indazolu ma właściwości fizykochemiczne i działanie farmakologiczne, które różnią się od właściwości NLPZ typu kwasu acetylosalicylowego. W przeciwieństwie NLPZ podobnych do kwasu acetylosalicylowego, które są kwasami lub są metabolizowane do kwasów, benzydamina jest słabą zasadą. Ponadto, benzydamina jest słabym inhibitorem syntezy prostaglandyn. Tylko w stężeniu 1 mM i powyżej benzydamina skutecznie hamuje aktywność enzymów - cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Działa głównie poprzez hamowanie syntezy prozapalnych cytokin, w tym czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNF-α) i interleukiny-1β (IL-1β), bez znaczącego wpływu na inne cytokiny prozapalne (IL-6 i 8) lub przeciwzapalne (IL-10, antagonista receptora IL-1). Podejrzewa się inne mechanizmy działania, w tym hamowanie wybuchu tlenowego neutrofili, jak również stabilizację błony, na co wskazuje hamowanie degranulacji neutrofili i stabilizacja lizosomów. Działanie miejscowo znieczulające substancji wiąże się z oddziaływaniem na kanały kationowe.

Wskazania

Produkt leczniczy Septogard w postaci aerozolu jest przeznaczony do miejscowego leczenia objawów zapalenia w obrębie jamy ustnej i gardła, któremu towarzyszy ból.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie benzydaminy nie jest wskazane u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie, ponieważ u tych pacjentów istnieje możliwość skurczu oskrzeli.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Jeśli stan pacjenta pogorszy się lub nie ulegnie poprawie, należy zaprzestać dalszego stosowania.

Ten produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie leku u dzieci

Dzieci (6-12 lat)
4 dawki aerozolu; nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Dzieci poniżej 6 lat
1 dawka aerozolu na każde 4 kg masy ciała, maksymalnie do 4 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny

Przyjmowanie innych leków

Nie są znane.

Ciąża

Ciąża
Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie potwierdziły działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy Septogard nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia chlorowodorkiem benzydaminy.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy chlorowodorek benzydaminy lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Produkt leczniczy Septogard nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dawkowanie

Dorośli, młodzież (12-18 lat) i osoby w podeszłym wieku:
4 do 8 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Skutki uboczne

Najczęstsze działania niepożądane to drętwienie i uczucie pieczenia w jamie ustnej.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: skurcz krtani lub skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Niezbyt często: drętwienie ust (hipoestezja) i uczucie pieczenia błony śluzowej w jamie ustnej (ból jamy ustnej).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, reakcja nadwrażliwości na światło i wysypka
Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy.Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, która potencjalnie może zagrażać życiu. Reakcje nadwrażliwości.

Metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Skład

1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum).Pojedyncza dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 0,255 mg chlorowodorku benzydaminy.

6.1 Wykaz substancji pomocniczych:
GlicerolEtanol 96%
Metylu parahydroksybenzoesan (E218)
Sacharyna sodowa (E954)
Sodu wodorowęglan
Polisorbat 20
Aromat miętowy SC-5230-AT (maltodekstryna i mentol)
Woda oczyszczona

Producent

Farmak International Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.