Berodual, 0,5 ml + 0,25 ml, roztwór do nebulizacji, 20 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

29,82

O produkcie

100032655

Substancje czynne leku, bromek ipratropiowy i bromowodorek fenoterolu wykazują działanie rozszerzające oskrzela. Jako środek rozszerzający oskrzela, lek ten jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc.

Działanie

Substancje czynne leku, bromek ipratropiowy (hamujący układ cholinergiczny, tzw. parasympatykolityk) i bromowodorek fenoterolu (pobudzający receptory beta-adrenergiczne, tzw. sympatykomimetyk), wykazują działanie rozszerzające oskrzela.

Wskazania

Produkt leczniczy jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc.

Przeciwwskazania

- jeżeli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu, substancje atropinopodobne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. - jeżeli u pacjenta występuje zaporowa kardiomiopatia przerostowa i tachyarytmia (zaburzenia rytmu z przyspieszoną czynnością serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku ostrej, szybko nasilającej się duszności pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosowanie długotrwałe: - u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o przebiegu łagodnym, bardziej wskazane jest podawanie leku doraźnie niż jego regularne stosowanie. - u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc reagującą na kortykosteroidy, lekarz powinien rozważyć dodatkowe podanie leków przeciwzapalnych (lub zwiększenie ich dawki),w celu opanowania stanu zapalnego w obrębie dróg oddechowych i zapobiegania nasileniu się choroby. W przypadku pogarszającej się drożności oskrzeli, ciągłe zwiększanie zlecanych powyżej dawek leku i stosowanie ich przez dłuższy okres jest niewskazane i ryzykowne; wskazuje na utratę kontroli nad przebiegiem procesu chorobowego. W takim przypadku lekarz zweryfikuje schemat leczenia, zwracając szczególną uwagę na zasadność jednoczesnego stosowania leków przeciwzapalnych – steroidów wziewnych. Inne sympatykomimetyki rozszerzające oskrzela mogą być stosowane jednocześnie z lekiem Berodual wyłącznie pod kontrolą lekarza. W wymienionych poniżej schorzeniach, lek szczególnie gdy jest stosowany w dawkach większych niż zalecane, może być stosowany jedynie po wnikliwym rozpatrzeniu korzyści i ryzyka: niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego i (lub) ciężkie schorzenia serca lub naczyń, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy. Stosowanie fenoterolu może wywoływać zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów, u których stwierdzono: przerost gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza moczowego, predyspozycję do jaskry z wąskim kątem przesączania. Notowano pojedyncze przypadki następujących zaburzeń po dostaniu się do oka aerozolu zawierającego bromek ipratropiowy lub bromek ipratropiowy w skojarzeniu z lekiem pobudzającym receptory beta-adrenergiczne: rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oka. Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa lub kolorowe widzenie współistniejące z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W razie wystąpienia jednego z wymienionych objawów należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka i natychmiast zasięgnąć opinii specjalisty. Pacjenci powinni być poinformowani o właściwym stosowaniu leku. Należy zachować szczególną ostrożność, aby roztwór nie dostał się do oka. Zaleca się, aby roztwór był stosowany przez ustnik. Jeżeli nie jest to możliwe, należy użyć maski do nebulizacji, dokładnie przylegającej do twarzy. Pacjenci z predyspozycją do jaskry powinni zachować szczególną ostrożność chroniąc oczy w trakcie inhalacji. Pacjenci z mukowiscydozą mogą być bardziej podatni na występowanie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego. Po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, takie jak: rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk nosogardzieli i anafilaksja.

Stosowanie leku u dzieci

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Leczenie ostrych napadów astmy: 0,5 - 1 ml (10 do 20 kropli) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Leczenie ostrych napadów astmy: 0,5 - 1 ml (10 do 20 kropli) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów. W ciężkich przypadkach mogą być konieczne dawki większe – do 2 ml (do 40 kropli). W szczególnie ciężkich przypadkach można podawać, tylko pod kontrolą lekarza, dawki do 3 ml (do 60 kropli.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Inne leki ß-adrenergiczne, przeciwcholinergiczne, pochodne ksantynowe (np. teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela. Równoczesne podawanie innych leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne, ogólnie działających leków przeciwcholinergicznych, pochodnych ksantynowych, może zwiększać działania niepożądane. Równoczesne podawanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne może wywołać potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie efektu działania leku. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi wywołane podawaniem leków pobudzających receptory betaadrenergiczne, może ulec nasileniu po jednoczesnym leczeniu pochodnymi ksantyny, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów silnym skurczem oskrzeli. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych preparatami digoksyny. Dodatkowo niedotlenienie może pogłębiać niekorzystny wpływ zmniejszonego stężenia potasu na rytm serca. W takich przypadkach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. Należy zachować ostrożność w czasie stosowania leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ leki te mogą nasilać działanie leków pobudzających receptory betaadrenergiczne. Inhalacja halogenowych leków do znieczulenia ogólnego, takich jak: halotan, trójchloroetylen i enfluran może nasilać działanie leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne na układ sercowonaczyniowy.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Badania nie dostarczyły dowodów niekorzystnego oddziaływania fenoterolu lub ipratropium w okresie ciąży. Jednakże nie należy stosować leku w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że lek hamuje czynność skurczową macicy. Bromowodorek fenoterolu jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie wiadomo czy bromek ipratropiowy jest wydzielany do mleka kobiecego. Wydaje się mało prawdopodobne, aby bromek ipratropiowy mógł przedostać się do organizmu dziecka w znaczącej ilości, szczególnie gdy lek jest stosowany w postaci aerozolu. Jednakże, ponieważ u człowieka wiele leków wydziela się do mleka kobiecego, należy zachować ostrożność stosując lek u kobiet karmiących piersią.

Dawkowanie

Berodual należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. 20 kropli leku = 1,0 ml (co odpowiada 0,25 mg bromku ipratropiowego jednowodnego i 0,5 mg bromowodorku fenoterolu). Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. W trakcie leczenia pacjenci powinni znajdować się pod kontrolą lekarza. Jeżeli nie zalecono inaczej, stosuje się następujące dawkowanie: Dorośli (również pacjenci w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 14 lat: Leczenie ostrych napadów astmy: 1 ml (20 kropli leku) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów o łagodnym i średnim nasileniu. W ciężkich przypadkach mogą być konieczne dawki większe – do 2,5 ml (50 kropli). W szczególnie ciężkich przypadkach można podawać pod kontrolą lekarza dawki do 4 ml (80 kropli). Leczenie okresowe i długotrwałe: Jeżeli wymagane jest wielokrotne dawkowanie, zaleca się 1 do 2 ml roztworu na każde podanie (od 20 do 40 kropli) do 4 razy na dobę. W przypadkach umiarkowanego skurczu oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się mniejsze dawki do 0,5 ml (10 kropli). Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Leczenie ostrych napadów astmy: 0,5 - 1 ml (10 do 20 kropli) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów. W ciężkich przypadkach mogą być konieczne dawki większe – do 2 ml (do 40 kropli). W szczególnie ciężkich przypadkach można podawać, tylko pod kontrolą lekarza, dawki do 3 ml (do 60 kropli). Leczenie okresowe i długotrwałe: Jeśli wymagane są wielokrotne dawki w ciągu doby, zaleca się: 0,5 - 1 ml na każde podanie (10 do 20 kropli) do 4 razy na dobę. W przypadku umiarkowanego skurczu oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się mniejsze dawki – 0,5 ml (10 kropli). Dzieci w wieku poniżej 6 lat (o masie ciała mniejszej niż 22 kg): Ponieważ ilość informacji dotyczących tej grupy wiekowej jest ograniczona, zalecone poniżej dawkowanie należy stosować tylko pod kontrolą lekarza: Około 25 mikrogramów bromku ipratropiowego i 50 mikrogramów bromowodorku fenoterolu na 1 kilogram masy ciała na dawkę maksymalnie do 0,5 ml (do 10 kropli) do 3 razy na dobę. Roztwór do nebulizacji należy podawać wziewnie przy użyciu nebulizatorów. Nie przyjmować doustnie. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Zalecaną dawkę należy rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu do objętości 3 do 4 ml i inhalować do momentu całkowitego zużycia roztworu. Leku nie należy rozcieńczać wodą destylowaną. Roztwór do nebulizacji należy rozcieńczać przed każdorazowym użyciem, a pozostały, niezużyty rozcieńczony roztwór należy wyrzucić. Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Dawkowanie może zależeć od sposobu inhalacji i typu nebulizatora. Czas inhalacji może być regulowany objętością roztworu. Lek może być aplikowany za pomocą różnych dostępnych na rynku nebulizatorów pneumatycznych. Jeżeli dostępna jest tlenowa instalacja ścienna, należy stosować przepływ 6-8 litrów na minutę. Pacjenci powinni zastosować się do instrukcji dotyczącej właściwego użycia, przechowywania i utrzymywania w czystości nebulizatora, opracowanej przez wytwórcę danego nebulizatora. Jeśli konieczne, inhalacje dawki można powtarzać z przerwami co najmniej 4-godzinnymi. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki Berodual Objawy przedawkowania związane są głównie z działaniem bromowodorku fenoterolu i są to: zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie czynności serca, przyspieszenie tętna, kołatanie serca, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca, drżenie. Potencjalne objawy przedawkowania bromku ipratropiowego (takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia akomodacji) są łagodne i przemijające. Leczenie Podawanie leków uspokajających, w ciężkich przypadkach intensywna terapia. Jako specyficzne antidota można zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, najlepiej receptory beta1, pamiętając jednak o możliwym zmniejszeniu drożności oskrzeli i o szczególnie ostrożnym dostosowaniu dawki u pacjentów chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie zastosowania Berodual Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Berodual może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działaniami niepożądanymi leku są: zwiększona pobudliwość nerwowa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, zawroty głowy i drżenia mięśni szkieletowych. Może wystąpić przyspieszenie czynności serca i kołatanie serca. Notowano również przemijające działania niepożądane w postaci zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego (np. wymioty, zaparcia, biegunka) oraz zatrzymania moczu. Mogą wystąpić objawy oczne, w tym zaburzenia akomodacji i jaskra. Opisano przypadki reakcji skórnych lub reakcje typu alergicznego, takie jak: wysypka, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka, skurcz krtani i reakcje anafilaktyczne. Stosowanie leków z grupy pobudzających receptory beta2-adrenergiczne może wywoływać potencjalnie ciężką hipokalemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Podobnie jak inne leki zawierające leki pobudzające receptory beta-adrenergiczne, lek może powodować nudności, wymioty, nadmierne pocenie, osłabienie, bóle i skurcze mięśni. Zaobserwowano przypadki obniżenia ciśnienia rozkurczowego krwi lub wzrostu ciśnienia skurczowego krwi. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (szczególnie po zastosowaniu dużych dawek), migotanie przedsionków i częstoskurcz nadkomorowy. Opisano pojedyncze przypadki zmian w psychice w następstwie wziewnego stosowania leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne. Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych wziewnie, może wystąpić kaszel, miejscowe podrażnienie (takie jak zapalenie gardła, podrażnienie gardła) i skurcz oskrzeli wywołany przez inhalację.

Skład

- 1 ml roztworu do nebulizacji zawiera 0,5 mg fenoterolu bromowodorku 0,25 mg ipratropiowego bromku jednowodnego. - Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu chlorek, kwas solny stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona

Producent

ISTITUTO DE ANGELI S.R.L Localita Prulli, 103/C-50066 Reggello (FI) Włochy

Dystrybutor

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu