Levopront, 60 mg/10 ml, syrop 120 ml

Dostępny
20,90

Klienci kupili również

O produkcie: Levopront, 60 mg/10 ml, syrop 120 ml

100006479

Opis

Nazwa Levopront 
Nazwa międzynarodowa Levodropropizinum
Dawka 0,06 g/10ml
Postać Syrop
Wielkość opakowania 120 ml 
Działanie/właściwości
 • przeciwkaszlowe,
 • znosi skurcz oskrzeli

Levopront, 60 mg/10 ml, syrop 120 ml to lek stosowany w leczeniu suchego kaszlu. Zawiera substancję czynną lewodropropizynę.


Działanie

 • Hamuje odruch kaszlu w drogach oddechowych.
 • Nie wchodzi w interakcje z wieloma lekami stosowanymi w chorobach układu oddechowego.
 • Nie działa hamująco na ośrodek oddechowy.
 • Nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego w drogach oddechowych.

Jak działa Lewodropropizyna?

Lewodropropizyna wykazuje działanie przeciwkaszlowe i znosi skurcz oskrzeli. Jest to substancja działająca obwodowo, nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Mechanizm działania polega hamowaniu aktywacji włókien C, zapobiegając uwalnianiu się z nich neuropeptydów odpowiedzialnych za przewodzenie bodźców (hamowanie ośrodka kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Lewodropropizyna hamuje skurcz oskrzeli wywołany przez histaminę, bradykininę czy serotoninę (nie wykazuje takiego efektu w przypadku skurczu indukowanego acetylocholiną).


Wskazania

Lek Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu, zarówno u dzieci jak i dorosłych. 

Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu. Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dowiedz się więcej o przyczynach i sposobach leczenia suchego kaszlu oraz jak odróżnić kaszel suchy od mokrego. Dowiedz się więcej o przyczynach suchego kaszlu u dziecka.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Levopront?

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek);
 • u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levopront należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Levopront jest lekiem stosowanym w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Niemniej, ponieważ w rzadkich przypadkach lek może powodować senność (patrz również punkt 4 Możliwe działania niepożądane), należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.

 • Lek zawiera sacharozę
 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
  Lek zawiera 4 g sacharozy w 10 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
 • Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan
  Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
 • Lek zawiera glikol propylenowy
  Lek zawiera 22,5 mg glikolu propylenowego w 10 ml syropu, co odpowiada 2,25 mg/ml.
 • Lek zawiera sód
  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 10 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przechowywanie: 

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Informacja o okresie trwałości po pierwszym otwarciu
 • Syrop Levopront należy zużyć w ciągu 2 lat po pierwszym otwarciu.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Stosowanie leku u dzieci

Czy Levopront można stosować u dzieci? Lek może być stosowany u dzieci już od 25. miesiąca życia.

Przyjmowanie innych leków

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • W badaniach u ludzi nie stwierdzono zmian zapisu krzywej EEG podczas podawania lewodropropizyny w skojarzeniu z benzodiazepinami.
 • U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leku Levopront i leków uspokajających.

Ciąża

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak dawkować syrop Levopront?

Stosowanie u dzieci w wieku od 2 lat: 

 • Dzieci 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę,
 • Dzieci 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę 

Stosowanie u dorosłych:

 • 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

Czy Levopront można stosować na noc?

W przypadku uciążliwego i utrudniającego zasypianie kaszlu, lek Levopopront można stosować przed snem. 

Sposób użycia
Levopront należy stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml.

Butelka jest zaopatrzona w dodatkowe zabezpieczenie jakim jest zakrętka z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Aby otworzyć butelkę, należy nacisnąć zakrętkę i obracać w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Jak długo stosować Levopront?

W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia zaleca się przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku działania niepożądane występują bardzo rzadko. W większości przypadków nie są to ciężkie powikłania, a objawy ustępują po przerwaniu leczenia, czasem tylko wymagając specyficznego leczenia farmakologicznego.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z niżej wymienionych objawów:

 • ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza);
 • nierówna praca serca (ryzyko wystąpienia bigeminii przedsionkowej);
 • reakcja alergiczna i anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki;
 • śpiączka hipoglikemiczna.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, ponieważ mogą one spowodować konsekwencje zagrażające życiu.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

 • pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne;
 • bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka;
 • reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie;
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie;
 • kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia);
 • duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego;
 • niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

Ponadto wystąpiły następujące działania niepożądane:

 • zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką;
 • stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby);
 • przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia;
  napady padaczki - duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal);
 • rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku;
 • przypadki obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki;
 • senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień (piersią).

Stosowanie leku Levopront zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce dla pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Skład

 • Substancją czynną leku jest lewodropropizyna.
 • 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa (zawiera między innymi glikol propylenowy, kumarynę, eugenol, aldehyd cynamonowy), metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.


Producent

Dompé farmaceutici S.p.A.
Via Campo di Pile
67100 L’Aquila, Włochy


Dystrybutor

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.