Akineton 2 mg, 50 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
13,68

O produkcie

100032969

Akineton jest lekiem przeciwcholinergicznym o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy,
stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona oraz zaburzeń pozapiramidowych, w postaci
mimowolnych, nieprawidłowych ruchów.

Działanie

Lek wiążąc się z pewnymi receptorami w mózgu (receptorami muskarynowymi), zmniejsza nasilenie
takich objawów, jak sztywność mięśni, mimowolne drżenia mięśni, spowolnienie ruchowe czy
mimowolne ruchy.

Wskazania

- w leczeniu sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w chorobie Parkinsona;
- w leczeniu zaburzeń ruchowych (objawów pozapiramidowych), spowodowanych działaniem
pewnych leków neurologicznych (neuroleptyków lub innych leków o podobnym działaniu);
takich jak: skurcze języka, skurcze mięśni gardła i napady przymusowego patrzenia ze zwrotem
gałek ocznych w górę (dyskinezy wczesne); pobudzenie ruchowe, przymus bycia w ciągłym
ruchu (akatyzja) oraz dolegliwości podobne do choroby Parkinsona (objawy parkinsoidalne);
- w leczeniu innych pozapiramidowych zaburzeń ruchowych np. ruchów mimowolnych
powodujących skręcanie i wyginanie różnych części ciała, przez co chory przybiera często
nienaturalną postawę, mogących obejmować całe ciało (dystonia uogólniona) lub pojedyncze
części ciała (dystonia odcinkowa), w szczególności zaburzenia ruchowe w obrębie głowy
(zespół Meige’a), kurcz powiek (Blepharospasmus) lub spastyczny kręcz karku (Torticollis
spasmodicus).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Akineton:
- jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku
- jeżeli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania;
- jeżeli u pacjenta występuje mechaniczne zwężenie w obrębie przewodu pokarmowego;
- jeżeli u pacjenta występuje przerost okrężnicy (rozszerzenie jelita grubego);
- jeżeli u pacjenta występuje niedrożność jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Akineton należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy
zachować szczególną ostrożność:
- u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego (prostaty) z resztkowym zaleganiem moczu
w pęcherzu moczowym;
- u pacjentów z zatrzymaniem moczu (niemożnością fizjologicznego opróżnienia pęcherza przez
cewkę moczową);
Przy istniejących zaburzeniach dotyczących opróżniania pęcherza, pacjent powinien przed
każdym zastosowaniem leku opróżnić pęcherz moczowy;
- u pacjentów z miastenią (przewlekłą chorobą, charakteryzującą się szybkim męczeniem
i osłabieniem mięśni);
- u pacjentów ze schorzeniami mogącymi prowadzić do ciężkiej tachykardii (przyspieszenia
czynności serca);
- podczas stosowania u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza z organicznymi zaburzeniami
mózgowymi (określone zaburzenia czynności mózgu np. pochodzenia naczyniowego lub
zwyrodnieniowe) ze względu na częstą, nadmierną wrażliwość nawet na zwykłe dawki leku
oraz zwiększone ryzyko działań niepożądanych;
- u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do występowania drgawek;
- u kobiet w ciąży

Stosowanie leku u dzieci

Doświadczenie w stosowaniu biperydenu u dzieci jest ograniczone i dotyczy głównie krótkotrwałego leczenia dystonii wywołanej przez inne leki (np. spowodowanej przez neuroleptyki lub metoklopramid i podobne leki).

Przyjmowanie innych leków

Stosowanie leku Akineton z innymi lekami działającymi przeciwcholinergicznie, np. lekami
psychotropowymi, przeciwhistaminowymi (antyalergicznymi) I generacji, lekami stosowanymi
w chorobie Parkinsona i lekami rozkurczowymi, może powodować nasilenie działań niepożądanych
w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Podczas jednoczesnego stosowania chinidyny (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca) może
dojść do nasilenia działań niepożądanych ze strony krążenia wieńcowego (w szczególności dotyczy to
przewodzenia przedsionkowo-komorowego).
Jednoczesne stosowanie lewodopy (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona) i leku Akineton
może nasilić mimowolne ruchy (dyskinezy). W przypadku jednoczesnego podawania biperydenu
i lewodopy lub karbidopy u pacjentów z chorobą Parkinsona zaobserwowano występowanie ogólnych
zaburzeń ruchowych przypominających niepokój ruchowy lub taniec (ruchy pląsawicze).
Mimowolne ruchy (dyskinezy późne) wywołane neuroleptykami (lekami stosowanymi w leczeniu
chorób psychicznych) mogą ulec nasileniu pod wpływem leku Akineton. Zdarza się, że objawy
choroby Parkinsona przy istniejących dyskinezach późnych są tak ciężkie, że konieczne jest leczenie
przeciwcholinergiczne.
Skuteczność metoklopramidu (leku stosowanego w leczeniu nudności i innych zaburzeń żołądkowojelitowych)
oraz leków o podobnym działaniu na przewód pokarmowy jest osłabiona w wyniku
działania leków przeciwcholinergicznych, takich jak Akineton.
Leki przeciwcholinergiczne mogą nasilić działania niepożądane petydyny (silnego leku
przeciwbólowego) na ośrodkowy układ nerwowy.

Ciąża

Ciąża
Brak danych wskazujących, że stosowanie biperydenu może wiązać się z działaniem teratogennym.
Jednak wobec braku doświadczeń ze stosowaniem biperydenu w ciąży, należy zachować szczególną
ostrożność, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Brak danych dotyczących przenikania przez łożysko.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.
Karmienie piersią
Leki przeciwcholinergiczne mogą hamować laktację.
Biperyden przenika do mleka kobiecego, osiągając takie samo stężenie jak w osoczu. Podczas leczenia
biperydenem zaleca się przerwanie karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie leku powinno być ustalone indywidualnie.
Czas stosowania leku zależy od rodzaju i przebiegu choroby: od krótkotrwałej terapii, np.
w przypadku objawów pozapiramidowych wywołanych innymi lekami (szczególnie u dzieci) do
długotrwałego leczenia (np. w przypadku choroby Parkinsona).
Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki, a następnie zwiększać ją stopniowo
do uzyskania dawki najkorzystniejszej dla pacjenta, w zależności od efektu terapeutycznego i działań
niepożądanych.
Zalecane dawki leku Akineton:
Choroba Parkinsona
Zalecana dawka początkowa w leczeniu choroby Parkinsona wynosi 2 razy pół tabletki na dobę (2 mg
chlorowodorku biperydenu na dobę). Dawka może być zwiększana o 2 mg na dobę. Dawka
podtrzymująca wynosi pół do 2 tabletek, stosowana 3 lub 4 razy na dobę (co odpowiada 3 do 16 mg
chlorowodorku biperydenu na dobę). Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 mg chlorowodorku
biperydenu (co odpowiada 8 tabletkom na dobę).
Objawy pozapiramidowe wywołane przez inne leki
W leczeniu objawów pozapiramidowych spowodowanych innymi lekami, w terapii skojarzonej
z neuroleptykami, stosuje się pół do 2 tabletek, 1 do 4 razy na dobę (co odpowiada 1 do 16 mg
chlorowodorku biperydenu na dobę) w zależności od nasilenia objawów.
Inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe
Dostosowanie dawki powinno odbywać się powoli, poprzez stopniowe, w odstępach tygodniowych,
zwiększanie dawki początkowej 2 mg aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki dobowej,
która może być wielokrotnie większa od maksymalnych dawek dobowych stosowanych w innych
wskazaniach.
Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 15 lat)
W leczeniu objawów pozapiramidowych wywołanych innymi lekami, w leczeniu skojarzonym
z neuroleptykami, podaje się 1 do 3 razy na dobę pół do 1 tabletki (co odpowiada 1 do 6 mg
chlorowodorku biperydenu na dobę).
Uwaga:
W sytuacji, gdy konieczne jest szybkie działanie, należy zastosować lek w postaci iniekcji.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić przede wszystkim na początku leczenia i w przypadku zbyt
szybkiego zwiększania dawek.
Do oceny częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:
Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- w przypadku większych dawek, ekscytacja, pobudzenie, lęk, dezorientacja, urojenia psychiczne
(zespoły deliryczne i omamy), bezsenność. Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego jest
częste u pacjentów z zaburzeniami czynności mózgu i może wymagać zmniejszenia dawki;
- wpływ na fazy snu;
- uczucie zmęczenia, zawroty głowy i zaburzenia pamięci;
- przyspieszony puls (palpitacje);
- suchość w jamie ustnej (jeśli ten objaw jest nasilony, należy często pić niewielkie ilości płynów
lub żuć gumę do żucia bez zawartości cukru), nudności, zaburzenia żołądkowe;
- drgania mięśni;
- senność.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- nadwrażliwość;
- nerwowość, nienaturalnie podniesiony nastrój (euforia);
- ból głowy, ruchy mimowolne, zaburzenia koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy,
zwiększona skłonność do drgawek i napadów padaczkowych;
- zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic ze zwiększoną wrażliwością na światło. Może
wystąpić jaskra (z zamkniętym kątem przesączania). W związku z tym należy regularnie
kontrolować ciśnienie wewnątrz gałki ocznej;
- zwolnienie akcji serca;
- zaparcia;
- zmniejszenie wydzielania potu, wysypka alergiczna na skórze;
- trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego, szczególnie u pacjentów z powiększoną prostatą
(gruczolakiem prostaty). W przypadku całkowitego zatrzymania oddawania moczu należy
natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki
leku lub podanie pacjentowi antidotum (karbachol).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- obrzęk lub zapalenie ślinianek przyusznych.

Skład

Substancją czynną leku jest biperydenu chlorowodorek.
Jedna tabletka zawiera 2 mg biperydenu chlorowodorku, co odpowiada 1,8 mg biperydenu.
Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, wapnia
wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon (K 28), talk, magnezu stearynian,
woda oczyszczona.

Producent

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl,
Via Cavour, 70 27035 Mede (PV), Włochy

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu