Atrovent, (0,25 mg / ml ), płyn do inhalacji, 20 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
15,21

O produkcie: Atrovent, (0,25 mg / ml ), płyn do inhalacji, 20 ml

100033597

Opis

Atrovent jest lekiem rozszerzającym oskrzela, o działaniu przeciwcholinergicznym.


Wskazania

Atrovent jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.


Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub jej pochodne (takie jak substancja czynna ipratropiowy
bromek) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atrovent należy omówić z lekarzem:
− jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku),
− jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych,
− jeśli pacjent ma mukowiscydozę: mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
− w przypadku wywołanego inhalacją zwężenia dróg oddechowych: należy natychmiast zaprzestać
stosowania leku Atrovent, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla życia. Należy udać się do
lekarza, który zastosuje inne leczenie.
− w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku, takich jak: ból oka lub
dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione
widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu, należy niezwłocznie skonsultować się
z lekarzem, który oceni czy te objawy mogą być wynikiem powikłań (rozszerzenie źrenic,
zwiększenie ciśnienia w oku, jaskra z wąskim kątem przesączania).
− jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub pogłębiają się: należy skontaktować się z lekarzem,
który zweryfikuje plan leczenia. Lekarz może uznać konieczność włączenia dodatkowych leków.

Nigdy nie należy stosować dawki większej niż przepisana, gdyż może to prowadzić do wystąpienia
ciężkich działań niepożądanych.
− po podaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, co potwierdziły
rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk skóry lub błon
śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu), wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku
błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz szybko postępujących, zagrażających życiu reakcji
alergicznych.

Nie wolno dopuścić, aby płyn lub rozpylany podczas inhalacji lek dostał się do oczu. Zaleca się, by płyn rozpylany z nebulizatora podawany był przez ustnik. W przypadku braku ustnika i stosowania maski do nebulizacji, musi być ona dobrze dopasowana.


Stosowanie leku u dzieci

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

O ile lekarz nie zaleci tego jednoznacznie, należy unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania
leku Atrovent z innymi lekami należącymi do grupy tzw. leków „przeciwcholinergicznych”.

Leki pobudzające receptory beta-2-adrenergiczne i preparaty ksantynowe (teofilina) mogą nasilać
działanie rozszerzające oskrzela.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Atrovent i leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne istnieje ryzyko wystąpienia ostrej jaskry u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania 


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Chociaż badania niekliniczne nie wykazały niekorzystnego oddziaływania bromku ipratropiowego na
nienarodzone dzieci, należy stosować lek Atrovent w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za
konieczne.
Nie wiadomo, czy ipratropium przenika do mleka kobiecego. Dlatego należy stosować lek Atrovent
u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.


Dawkowanie

Lek Atrovent należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
20 kropli = około 1 ml; 1 kropla = 0,0125 mg bezwodnego bromku ipratropiowego

Lekarz dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zaleca się następujące
dawkowanie:
Leczenie podtrzymujące:
Dorośli (w tym osoby w wieku podeszłym) oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat:
2,0 ml (40 kropli = 0,5 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:
Ponieważ ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona,
inhalacje zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:
1,0 ml (20 kropli = 0,25 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę
Dzieci w wieku poniżej 6 lat:
Ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona, inhalacje
zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:
0,4 – 1,0 ml (8 - 20 kropli = 0,1 – 0,25 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę

Podawanie leku w dawce dobowej większej niż 2 mg ipratropiowego bromku bezwodnego u osób
dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat oraz 1 mg u dzieci w wieku poniżej 14 lat powinno
odbywać się pod kontrolą lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podobnie, jak wszystkie leki podawane drogą wziewną, lek Atrovent może wywołać objawy
miejscowego podrażnienia.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi, opisanymi
w badaniach klinicznych, były: ból głowy, podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy
ustnej, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (w tym zaparcia, biegunka i wymioty), nudności i zawroty głowy.

Następujące działania niepożądane odnotowano w czasie stosowania leku Atrovent w badaniach
klinicznych oraz w ramach monitorowania bezpieczeństwa stosowania po wprowadzeniu do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych została podana według następującej klasyfikacji:
Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Często: występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
Rzadko: występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów
Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- podrażnienie gardła,
- kaszel,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.
Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
- szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne),
- nadwrażliwość,
- obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności
w oddychaniu), języka, ust i twarzy,
- kołatanie serca,
- częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca),
- zwężenie dróg oddechowych,
- wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych,
- skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę),
- obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła),
- niewyraźne widzenie,
- rozszerzenie źrenic,
- zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
- jaskra,
- ból oka,
- aureola wzrokowa,
- przekrwienie spojówki,
- obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka),
- suchość w gardle,
- biegunka,
- zaparcia,
- wymioty,
- zapalenie jamy ustnej,
- obrzęk jamy ustnej,
- zatrzymanie moczu,
- wysypka,
- świąd.
Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca),
- przyspieszenie czynności serca,
- zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia),
- pokrzywka.


Skład

Substancją czynną leku jest ipratropiowy bromek (Ipratropii bromidum). 1 ml (20 kropli) zawiera
261 mikrogramów ipratropiowego bromku jednowodnego, co odpowiada 250 mikrogramom
ipratropiowego bromku bezwodnego.
Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek,
kwas solny 1 mol (do ustalenia pH), woda oczyszczona.


Operating machinery

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Jednakże, podczas leczenia lekiem Atrovent mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak:
zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. Dlateg


Producent

Istituto de Angeli S.r.l.
Localita Prulli, 103/C
I-50066 Reggello (FI)
Włochy


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.