Co-Prestarium, 5mg+10 mg 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
20,05

O produkcie: Co-Prestarium, 5mg+10 mg 30 tabletek

100038598

Opis

Co-Prestarium jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz
amlodypinę i jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) i (lub)
stabilnej choroby wieńcowej.


Działanie

Co-Prestarium jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz
amlodypinę.
Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Amlodypina jest
antagonistą wapnia (który należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami). Razem leki te
działają poprzez rozszerzanie i rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ przez nie krwi
oraz ułatwia sercu utrzymanie prawidłowego przepływu krwi.


Wskazania

Lek Co-Prestarium jest stosowany w leczeniu:

- wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) i (lub)
- stabilnej choroby wieńcowej (stanu, w którym dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub
zablokowany).


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Co-Prestarium:
- jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub inny inhibitor ACE, na amlodypinę lub innych
antagonistów wapnia, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesiąca (lepiej także unikać stosowania leku CoPrestarium we wczesnym okresie ciąży);

- jeśli w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy,
takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub nasilone
wysypki, lub jeśli takie objawy występowały u osoby spokrewnionej w jakichkolwiek innych
okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym);

- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
ciśnienie tętnicze zawierającym aliskiren;

- jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub jest we wstrząsie kardiogennym
(stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do organizmu);

- jeżeli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);

- jeżeli pacjent ma niewydolność serca po zawale serca;

- jeśli pacjent jest poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inną metodą. Zależnie od   stosowanego urządzenia, lek Co-Prestarium może nie być odpowiedni dla pacjenta.

- jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, które powodują, że dostarczenie krwi do nerek jest
zmniejszone (zwężenie tętnicy nerkowej);

- jeśli pacjent przyjmował lub aktualnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan,
stosowany w leczeniu niewydolności serca, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku
naczynioruchowego.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z poniższych stanów:

- kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej
(zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki);
- niewydolność serca;
- znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy);
- jakiekolwiek inne choroby serca;
- choroby wątroby;
- choroby nerek lub stosowanie dializoterapii;
- pacjent ma nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi
(pierwotny aldosteronizm);
- kolagenozy naczyń (choroba tkanki łącznej), takie jak toczeń rumieniowaty układowy lub
twardzina skóry;
- cukrzyca;
- stosowanie diety o małej zawartości sodu lub zamienników soli kuchennej zawierających potas
(konieczne jest monitorowanie stężenia potasu we krwi);
- konieczność zwiększenia dawki u pacjenta w podeszłym wieku;
- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego
ciśnienia tętniczego:
- antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA), nazywanego również sartanem - na
przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
czynności nerek związane z cukrzycą,
- aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia
elektrolitów (np. potasu) we krwi.

- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ zwiększa się ryzyko
obrzęku naczynioruchowego:
- racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki);
- syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków nazywanych
inhibitorami mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionego narządu
oraz w leczeniu raka);
- sakubitryl (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan), stosowany
w leczeniu przewlekłej niewydolności serca;
- linagliptyna, saksagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna oraz inne leki należące do grupy
leków zwanych gliptynami (stosowanymi w leczeniu cukrzycy);
- jeśli pacjent jest rasy czarnej - w takim przypadku może istnieć większe ryzyko obrzęku
naczynioruchowego, a lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego niż
u pacjentów innych ras.

Obrzęk naczynioruchowy
U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lekiem Co-Prestarium, zgłaszano występowanie
obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub
gardła oraz z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu). Reakcja ta może wystąpić w dowolnym
momencie leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać przyjmowanie leku CoPrestarium i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. 

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania
leku Co-Prestarium we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży,
ponieważ lek może powodować poważne uszkodzenie u dziecka, jeżeli jest stosowany w tym okresie.

Stosując lek Co-Prestarium należy również poinformować lekarza lub personel medyczny, jeśli:
- pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;
- w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty;
- ma być przeprowadzony zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi z użyciem
specjalnego urządzenia);
- ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na
użądlenia pszczół lub os.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Co-Prestarium u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy unikać stosowania leku Co-Prestarium:
- z litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji);
- z estramustyną (stosowaną w leczeniu raka);
- z lekami oszczędzającymi potas (triamteren, amiloryd), suplementami potasu lub zamiennikami
soli kuchennej zawierającymi potas, innymi lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu
w organizmie (takimi jak heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec
tworzeniu się zakrzepów; trimetoprim i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony
zawierający trimetoprim i sulfametoksazol, stosowane w leczeniu zakażeń powodowanych
przez bakterie);
- z lekami oszczędzającymi potas, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca: eplerenon
i spironolakton w dawce 12,5 mg do 50 mg na dobę.
Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie preparatem Co-Prestarium. Lekarz może
zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli
pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ może to wymagać zachowania
szczególnej ostrożności:
- inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym antagoniści receptora
angiotensyny II (AIIRA), aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku CoPrestarium” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) lub leki moczopędne (leki zwiększające
objętość moczu wytwarzanego przez nerki);
- leki, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub w celu uniknięcia
odrzucenia przeszczepionego narządu (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki
należące do grupy tak zwanych inhibitorów mTOR). Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”.
4
- lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej
niewydolności serca). Patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Co-Prestarium” oraz „Ostrzeżenia
i środki ostrożności”.
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) stosowane w celu łagodzenia bólu lub duże
dawki kwasu acetylosalicylowego, substancji zawartej w wielu lekach, stosowanej
przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, a także w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi;
- leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina);
- leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np.
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne
typu imipraminy, neuroleptyki);
- leki immunosupresyjne (osłabiające mechanizmy obronne organizmu), stosowane w leczeniu
chorób autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu narządu (np. cyklosporyna, takrolimus);
- trimetoprim i kotrimoksazol (stosowane w leczeniu zakażeń);
- allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
- prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
- leki rozszerzające naczynia krwionośne, w tym azotany;
- efedryna, noradrenalina lub adrenalina (leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego,
wstrząsu lub astmy);
- baklofen lub dantrolen (we wlewie), stosowane w leczeniu sztywności mięśni występującej
w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane; dantrolen jest również stosowany w leczeniu
hipertermii złośliwej występującej podczas znieczulenia (objawy to bardzo wysoka gorączka
i sztywność mięśni);
- niektóre antybiotyki, takie jak ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (stosowane
w zakażeniach powodowanych przez bakterie);
- Hypericum perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego, stosowane w leczeniu depresji);
- symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi);
- leki przeciwpadaczkowe, takie jak: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina,
prymidon;
- itrakonazol, ketokonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);
- antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych - leki stosowane w leczeniu rozrostu gruczołu
krokowego (prostaty), takie jak: prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna;
- amifostyna (stosowana, aby zapobiec lub osłabić działania niepożądane, związane ze
stosowaniem innych leków lub naświetlań w leczeniu raka);
- kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, w tym ciężkiej astmy
i reumatoidalnego zapalenia stawów);
- sole złota, zwłaszcza podawane we wstrzyknięciu (stosowane w leczeniu objawów
reumatoidalnego zapalenia stawów);
- rytonawir, indynawir, nelfinawir (tak zwane inhibitory proteazy stosowane w leczeniu
zakażenia HIV)


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Co-Prestarium we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenie u dziecka.

Karmienie piersią
Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego.Należy powiedzieć lekarzowi,
jeśli pacjentka karmi lub zaczyna karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Co-Prestarium
podczas karmienia piersią. 


Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej codziennie o tej samej porze, rano, przed posiłkiem. Lekarz określi odpowiednią dawkę dla pacjenta. Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.

Lek Co-Prestarium jest zazwyczaj zalecany pacjentom już stosującym peryndopryl i amlodypinę
w oddzielnych tabletkach.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Prestarium
W razie zażycia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie zgłosić się do oddziału ratunkowego
najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem. Najczęściej występującym objawem
przedawkowania jest niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie. W takiej sytuacji pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie przyjęcia leku Co-Prestarium
Ważne jest, aby przyjmować lek codziennie, ponieważ regularne stosowanie jest najskuteczniejsze. Jeśli jednak pominie się dawkę leku Co-Prestarium, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Prestarium
Leczenie lekiem Co-Prestarium jest zazwyczaj długotrwałe, dlatego przed przerwaniem przyjmowania tabletek należy skontaktować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać
stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu;
- obrzęk powiek, twarzy lub warg;
- obrzęk języka lub gardła, co powoduje znaczne trudności w oddychaniu;
- ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego
ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon
śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne
reakcje alergiczne;
- silne zawroty głowy lub omdlenie;
- zawał serca, zbyt szybka lub nieprawidłowa czynność serca, lub ból w klatce piersiowej;
- zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców
oraz bardzo złe samopoczucie.

Odnotowano następujące bardzo częste i częste działania niepożądane. 

- Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów): obrzęk
(zatrzymanie płynów).
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy,
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność (zwłaszcza na początku leczenia), zawroty
głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie drętwienia lub mrowienia kończyn, zaburzenia
widzenia (w tym podwójne widzenie), szum uszny (wrażenie słyszenia dźwięków), kołatanie
serca (odczuwanie bicia serca), nagłe zaczerwienienie twarzy i szyi, uczucie „pustki” w głowie
w związku z niskim ciśnieniem tętniczym, kaszel, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha,
zaburzenia smaku, niestrawność lub zaburzenia trawienia, zmiana rytmu wypróżnień, biegunka,
zaparcie, reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, swędzenie), kurcze mięśni, zmęczenie,
osłabienie, opuchnięcie okolicy kostek (obrzęk obwodowy).

Inne, odnotowane działania niepożądane:

- Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wahania
nastroju, lęk, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, drżenie, omdlenie, nieodczuwanie bólu,
zaburzenia rytmu serca, zapalenie błony śluzowej nosa (niedrożność nosa lub katar), wypadanie
włosów, czerwone plamy na skórze, odbarwienie skóry, ból pleców, ból stawów, ból mięśni, ból
w klatce piersiowej, zaburzenia oddawania moczu, parcie na pęcherz moczowy w nocy,
zwiększona częstość oddawania moczu, ból, złe samopoczucie, skurcz oskrzeli (uczucie ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), suchość błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk naczynioruchowy (objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka), tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze, zaburzenia nerek, impotencja, nasilone pocenie się, zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych), dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, tachykardia (szybka czynność serca), zapalenie naczyń krwionośnych, reakcje nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na słońce), gorączka, upadki, zmiany wyników badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) w przypadku pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):
ostra niewydolność nerek; objawy stanu zwanego SIADH (niewłaściwe wydzielanie hormonu
antydiuretycznego): ciemna barwa moczu, nudności lub wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja
i drgawki; zmniejszone wydalanie lub brak wydalania moczu; nasilenie łuszczycy; zmiany
wyników badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże
stężenie bilirubiny w surowicy.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
zaburzenia sercowo-naczyniowe (dławica piersiowa, zawał serca i udar mózgu), eozynofilowe
zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), obrzęk powiek, twarzy lub warg, obrzęk języka
i gardła, co powoduje znaczne trudności w oddychaniu, ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona
wysypka skórna, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie,
powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa Johnsona), rumień wielopostaciowy (wysypka skórna, często rozpoczynająca się pojawieniem
czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach), nadwrażliwość na światło,
zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych,
zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia krwi,
zapalenie trzustki, co może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz
bardzo złe samopoczucie, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry
(żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co może mieć wpływ na niektóre
wyniki badań, wzdęcie brzucha (nieżyt żołądka), zaburzenia nerwów, co może powodować
osłabienie, mrowienie lub drętwienie, zwiększenie napięcia mięśni, opuchlizna dziąseł,
zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia).
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drżenie,
usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnienie ruchów i powłóczenie nogami,
chwiejny chód, zasinienie, drętwienie i ból palców dłoni lub stóp (objaw Raynauda).


Skład

- Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl i amlodypiny bezylan. 

Co-Prestarium 5 mg + 10 mg: jedna tabletka zawiera 5 mg peryndoprylu z argininą oraz 10 mg
amlodypiny.

- Pozostałe składniki tabletki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, celuloza   mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.


Operating machinery

Co-Prestarium może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli po
zastosowaniu leku u pacjenta wystąpią nudności, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Producent

Les Laboratoires Servier
 


Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Co-Prestarium jest lekiem z\u0142o\u017conym zawieraj\u0105cym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz","tag":"none"},{"tag":"br"},{"html":"amlodypin\u0119 i jest\u00a0stosowany w leczeniu wysokiego ci\u015bnienia t\u0119tniczego (nadci\u015bnienia) i (lub)","tag":"none"},{"tag":"br"},{"html":"stabilnej choroby wie\u0144cowej.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.