Oftensin, roztwór 5 mg/ml 1 fl.a 5ml, krople do oczu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
5,51

O produkcie: Oftensin, roztwór 5 mg/ml 1 fl.a 5ml, krople do oczu

100032931

Opis

Substancją czynną leku Oftensin jest tymolol. Tymolol należy do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi. Stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.


Działanie

Substancją czynną leku Oftensin jest tymolol. Tymolol należy do grupy leków zwanych lekami -adrenolitycznymi.
Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w gałce ocznej i jednoczesne zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Tymolol wywiera także nieznaczny wpływ na ciśnienie żylne nadtwardówki.
Lek nie wpływa na szerokość źrenicy ani akomodację, dzięki czemu nie zaburza widzenia. 
Działanie leku rozpoczyna się po około 10-30 minutach po zakropleniu, a największy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po 1-2 godzinach. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin po jednorazowym podaniu.


Wskazania

Wskazaniami do stosowania leku są:
Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

• nadciśnieniem ocznym,

• przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oftensin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tymolol, β-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową;

 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ciężką chorobę płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

 • jeśli pacjent ma bradykardię zatokową;

 • jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego;

 • jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia;

 • jeśli pacjent ma blok zatokowo-przedsionkowy;

 • jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny;

 • jeśli pacjent ma jawną niewydolność serca.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftensin należy omówić to z lekarzem, w następujących sytuacjach:

 • jeśli u pacjenta pojawią się działania niepożądane, jakie obserwuje się po doustnym zastosowaniu leków -adrenolitycznych, gdyż tymolol stosowany miejscowo do worka spojówkowego może przenikać do krwi;

 • jeśli pacjent przyjmuje już doustnie lek β-adrenolityczny.

  Nie zaleca się również jednoczesnego stosowania dwóch leków z tej grupy podawanych miejscowo.

 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca, takie jak spowolnienie rytmu serca;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (np. chorobę Raynauda lub zespół Raynauda);

 • jeśli pacjent ma cukrzycę (szczególnie niestabilną) leczoną insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi;

 • jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem;

 • jeśli u pacjenta przeprowadzono zabieg filtracji;

 • jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe.

Ryzyko związane z reakcją anafilaktyczną W trakcie leczenia tymololem pacjenci z chorobą atopową lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w przeszłości mogą wykazywać nasiloną reakcję na wielokrotne zetknięcie się z tymi alergenami, zarówno przypadkowe, jak i w czasie zabiegów diagnostycznych czy leczniczych. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Znieczulenie podczas zabiegów chirurgicznych
Przed znieczuleniem chirurgicznym należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Oftensin, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.


Stosowanie leku u dzieci

Tymolol w postaci kropli do oczu należy stosować ostrożnie u dzieci i młodzieży. U noworodków, niemowląt i małych dzieci tymolol należy stosować ze szczególną ostrożnością. W przypadku wystąpienia kaszlu, szmerów oddechowych, nieprawidłowego oddechu lub nieprawidłowych przerw w oddychaniu (bezdechu) stosowanie leku należy natychmiast przerwać. Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak jest to możliwe. Przydatny może być przenośny monitor kontrolujący występowanie bezdechu. Badano stosowanie tymololu u niemowląt i dzieci w wieku od 12 dni do 5 lat, które miały podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe lub u których zdiagnozowano jaskrę. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Oftensin może wpływać na działanie innych leków lub jego działanie może być zmienione pod wpływem innych leków, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Niektórych leków nie należy stosować jednocześnie z tymololem, w innych przypadkach lekarz może zalecić zmianę dawkowania.
Należy powiadomić lekarza o stosowaniu poniżej wymienionych leków:

 • innych leków β-adrenolitycznych;

 • adrenaliny;

 • cymetydyny, ranitydyny, haloperydolu i amiodaronu, pochodnych fenotiazyny, rezerpiny;

 • leków przeciwdepresyjnych, w tym fluoksetyny i paroksetyny;

 • doustnych leków blokujących kanał wapniowy (np. werapamil, diltiazem, nifedypina);

 • glikozydów nasercowych (np. digoksyna);

 • chinidyny;

 • guanetydyny;

 • parasympatykomimetyków;

 • anestetyków wziewnych: enfluranu, halotanu, izofluranu, metoksyfluranu, chloroformu, cyklopropanu, czy też trichloroetylenu;

 • leków przeciwcukrzycowych (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż tymolol może przenikać do mleka.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież
Przed zaleceniem zastosowania tymololu lekarz powinien przeprowadzić szczegółowe badanie lekarskie. Lekarz dokładnie oceni stosunek ryzyka do korzyści, wynikających ze stosowania tymololu. Jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem, należy podać lek w najniższym dostępnym stężeniu raz na dobę.
W przypadku stosowania u dzieci zazwyczaj roztwór 0,1% jest wystarczający do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. W przypadku, gdy dawka ta nie obniży dostatecznie ciśnienia wewnątrzgałkowego może być konieczne podanie leku dwa razy na dobę z zachowaniem 12-godzinnego odstępu. Dzieci, w szczególności noworodki, należy dokładnie obserwować przez jedną do dwóch godzin po podaniu pierwszej dawki i szczegółowo monitorować w kierunku wystąpienia działań niepożądanych, aż do czasu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Okres leczenia
U dzieci i młodzieży lek stosuje się w leczeniu przejściowym.

Dorośli
Zalecana dawka leku dla dorosłych
Początkowo jedna kropla roztworu Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeżeli wynik leczenia jest niewystarczający, lekarz zaleci stosowanie jednej kropli roztworu Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego lek Oftensin można stosować jednocześnie z innymi lekami. Nie jest jednak wskazane jednoczesne miejscowe podawanie dwóch leków β-adrenolitycznych. Ze względu na to, że u niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje dopiero po kilku tygodniach leczenia tymololem, ocena działania leku powinna być oparta na pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego po mniej więcej 4 tygodniach stosowania. W wielu przypadkach, jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegnie stabilizacji, lekarz może zmniejszyć dawkę leku zalecając jego stosowanie raz na dobę.

Zmiana dotychczasowego sposobu leczenia
Jeżeli pacjent stosował poprzednio inny lek -adrenolityczny w postaci kropli do oczu, powinien w ostatnim dniu jego stosowania zakroplić zwykłą jego dawkę. Następnego dnia należy odstawić poprzedni lek i zastosować Oftensin 2,5 mg/ml - po jednej kropli do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeśli wynik leczenia nie jest zadowalający, lekarz może zwiększyć dawkę do jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeśli pacjent stosował poprzednio jeden lek przeciwjaskrowy, nie będący lekiem -adrenolitycznym, należy nadal go stosując w danym dniu, dodać jedną kroplę leku Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Następnego dnia należy odstawić poprzednio stosowany lek przeciwjaskrowy i kontynuować leczenie lekiem Oftensin. Jeśli konieczna jest większa dawka leku, lekarz zaleci stosowanie po jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftensin
W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.
Objawami przedawkowania mogą być: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca.

Pominięcie zastosowania leku Oftensin
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Oftensin, krople do oczu jest na ogół dobrze tolerowany.
Jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krwi. Może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych dożylnie i (lub) doustnie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż po podaniu doustnym lub we wstrzyknięciu. Wymienione działania niepożądane zawierają również te obserwowane w całej grupie -adrenolityków stosowanych do oczu.

 • Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk tkanek podskórnych, które mogą wystąpić w takich miejscach, jak twarz i kończyny, mogą blokować drogi oddechowe, co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu. Pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona wysypka, swędzenie, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

 • Niski poziom glukozy we krwi.

 • Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci, halucynacja*.

 • Omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (zaburzenia mięśni), zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie i drętwienie, bóle głowy.

 • Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i oderwanie warstwy pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, po zabiegach filtracyjnych, które mogą spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, uszkodzenia i ubytki rogówki (przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (oko w połowie jest zamknięte), podwójne widzenie.

 • Spowolniona czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (gromadzenie płynów), zmiany w rytmie i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z dusznościami i obrzękami stóp i nóg spowodowanymi gromadzeniem płynów), zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca.

 • Niskie ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

 • Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami), trudności w oddychaniu, kaszel.

 • Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

 • Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna) lub pogorszenie łuszczycy, wysypka skórna.

 • Bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną.

 • Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

 • Osłabienie i (lub) zmęczenie.

*częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany
U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.


Skład

Substancja czynna: Tymolol

Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.


Operating machinery

Podczas stosowania tymololu w postaci kropli do oczu, niekiedy mogą wystąpić zaburzenia widzenia i zawroty głowy, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.