Signopam, 0,01 g, 20 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
19,19

O produkcie

100032912

Signopam zawiera jako substancję czynną temazepam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami i wykazuje właściwości nasenne, uspokajające i przeciwlękowe.

Działanie

Signopam zawiera jako substancję czynną temazepam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Temazepam wykazuje właściwości nasenne, uspokajające i przeciwlękowe. Wykazuje również słabe działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych.

 

 

Wskazania

Signopam stosowany jest doraźnie i krótkotrwale:

 • w leczeniu ciężkich zaburzeń snu w przypadkach, gdy bezsenność powoduje znacznie nasilone wyczerpanie u pacjenta;

 • w premedykacji - przygotowanie do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Signopam
Jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 

 • ciężką niewydolność oddechową niezależnie od przyczyny;

 • ciężką niewydolność wątroby;

 • zespół bezdechu sennego;

 • miastenię (chorobę powodującą osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie);

 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Signopam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne informacje dotyczące skutków obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami, które należy brać pod uwagę stosując Signopam.

 • Tolerancja

  Po stosowaniu leku Signopam przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

 • Uzależnienie

  Stosowanie leku Signopam przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i

  fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększaniem dawki i czasu leczenia

  i jest większe u pacjentów uzależnionych od leków, alkoholu lub pacjentów z zaburzeniami

  osobowości.

 • Objawy odstawienne

  W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak:

  bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy,

  dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata

  poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas,

  uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

 • Zjawisko „z odbicia” i niepokój

  Podczas odstawiania leku Signopam może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów,

  które były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często

  towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania

  ryzyka wystąpienia tych objawów lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku.

 • Amnezja następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)

  Signopam może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych

  informacji – nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej

  w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie

  leku Signopam raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca się

  przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich

  warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin.

 • Reakcje psychiczne i paradoksalne

  U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji

  psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie,

  drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy,

  zaburzenia zachowania.

  W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Specjalne grupy pacjentów

 • Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Signopam,

  z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji

  ruchowej (upadki, urazy).

 • Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową

  powinni przed przyjęciem leku Signopam poinformować lekarza o tych schorzeniach.

 • Stosowanie w depresji Przed zastosowaniem leku Signopam należy poinformować lekarza o

  wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją

  powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku

  Signopam może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.

 • Podczas stosowania benzodiazepin może się ujawnić zamaskowana depresja.

 • Pacjenci z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku

  Signopam poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować Signopam jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

 • Stosowanie leku Signopam u osób w żałobie po utracie bliskich nie powoduje poprawy samopoczucia.

Stosowanie leku u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwo stosowania i skuteczności leku Signopam u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków lub pije alkohol:

 • fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;

 • leki stosowane w bezsenności;

 • leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność;

 • leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina);

 • silne leki przeciwbólowe (np. morfina);

 • alkohol: picie alkoholu podczas przyjmowania leku Signopam może nasilać jego działanie i prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak: silne pobudzenie psychoruchowe, agresywne zachowanie.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku Signopam nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Signopam przenika do mleka ludzkiego. Jeżeli zajdzie konieczność podania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli
Zaburzenia snu: zwykle przyjmuje się 10 mg do 20 mg pół godziny przed snem. W indywidualnych przypadkach, gdy te dawki nie są skuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Przygotowywanie do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych: zwykle przyjmuje się 20 mg do 40 mg w dawce jednorazowej 30 do 60 minut przed zabiegiem chirurgicznym lub badaniem diagnostycznym.

Dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwo stosowania i skuteczności leku Signopam u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek powinni poinformować lekarza o tych schorzeniach. Lekarz dostosuje dawkowanie leku do stopnia niewydolności danego narządu.

Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas stosowania leku Signopam w tej grupie pacjentów zaleca się podawanie najmniejszej skutecznej dawki. Dawka nie powinna przekraczać połowy dawki zalecanej dla osób dorosłych.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia
Czas leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania
Tabletki Signopam należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością wody.
Lekarz rozpocznie leczenie od najmniejszej skutecznej dawki i w razie konieczności będzie ją stopniowo zwiększał.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Signopam
Objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości, senność, niewyraźna mowa. W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić: niezborność ruchowa, niedociśnienie, osłabienie mięśni, zaburzenie oddychania, śpiączka.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Signopam należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Signopam
Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej jak tylko sobie o tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. W przypadku, gdy pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Signopam Nie należy przerywać stosowania leku, chyba, że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku, dawka leku może być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane
Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu:

 • Ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu albo duszności. Objawy te opisywano bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

 • Dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój, drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te najczęściej pojawiają się po spożyciu alkoholu i u osób w podeszłym wieku. Częstotliwości tych objawów nie można określić na podstawie dostępnych danych.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Signopam

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku dni leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i zwykle ustępują w czasie trwania dalszej kuracji.

 • Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

 • Zmiana liczby niektórych krwinek

 • Nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej

  Częstości występowania poniższych objawów nie można określić na podstawie dostępnych danych (częstość nieznana).

 • Wysypki, świąd, pokrzywka

 • Brak apetytu

 • Podczas leczenia temazepamem może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja

 • Zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu płciowego

 • Obniżenie ciśnienia krwi

 • Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu)

 • Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu

 • Ogólne osłabienie, omdlenia

Skład

Substancja czynna: Temazepam

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, skrobia ryżowa, żelatyna, talk, magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Producent

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu