Atossa, 8 mg, 10 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
43,07

O produkcie: Atossa, 8 mg, 10 tabletek powlekanych

100037434

Opis

Lek Atossa zawiera substancję czynną o nazwie ondansetron (Ondansetronum), należącą do leków przeciwwymiotnych z grupy selektywnych antagonistów receptorów serotoninowych (5HT3).


Działanie

Substancją czynną leku Atossa jest ondansetron, który wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3. Receptory te znajdują się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego gdyż uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę.


Wskazania

Lek Atossa stosuje się:
• w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dorosłych
i dzieci w wieku od 6 miesięcy) i radioterapią nowotworów (u dorosłych),
• w zapobieganiu nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych).


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Atossa:
• jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
• jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atossa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

• jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki podobne do ondansetronu, jak na przykład granisetron,
palonosetron,

• jeśli u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w
zapisie EKG). Atossa powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami rytmu
serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko obserwowano
przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające życiu zaburzenia
rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki elektrolitowej
(zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym
zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca), zastoinową
niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub przyjmujących leki
wywołujące wydłużenie odstępu QT,

• jeśli pacjent miał kiedykolwiek zaburzenia serca (np. zastoinową chorobę serca, która powoduje
duszność i obrzęk kostek),

• jeśli pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie z
lekiem Atossa może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli równoczesne
stosowanie leku Atossa i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty odpowiednią opieką
medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie,
niepokój, bezsenność, chwilowe trudności z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała,
sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie
serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie
wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

• jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit,

• jeśli pacjent niedawno miał usunięte migdałki, ponieważ leczenie ondansetronem może maskować objawy krwawienia wewnętrznego,

• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby - u tych pacjentów nie należy stosować więcej niż
8 mg leku Atossa na dobę.

Przed zastosowaniem leku Atossa należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we
krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

 


Stosowanie leku u dzieci

Lek Atossa w postaci tabletek nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci. U dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzieży lek Atossa może być stosowany w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, natomiast u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy w postaci syropu lub roztworu do wstrzykiwań.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, ponieważ Atossa może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Atossa.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce jeśli pacjent przyjmuje leki, takie jak:
• apomorfina - jednoczesne stosowanie tego leku z apomorfiną (stosowaną w leczeniu choroby
Parkinsona) jest przeciwskazane, gdyż może to spowodować spadek ciśnienia i utratę
świadomości;
• fenytoina lub karbamazepina stosowane w leczeniu padaczki, gdyż może to spowodować
zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi;
• ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń takich jak gruźlica, gdyż może to spowodować
zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi;
• tramadol - lek przeciwbólowy, gdyż działanie tramadolu może być osłabione;
• leki przeciwarytmiczne stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca;
• leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niektórych chorób serca lub oczu, lęku oraz w
zapobieganiu migrenom;
• leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;
• leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;
• leki stosowane w leczeniu nowotworów (zwłaszcza antracykliny i trastuzumab);
• antybiotyki (takie jak erytromycyna) lub leki przeciwgrzybicze(takie jak ketokonazol);
• leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane w
leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina,
fluwoksamina, cytalopram, escytalopram;
• leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) stosowane
w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

 


Ciąża

Nie należy stosować leku Atossa podczas pierwszego trymestru ciąży, ponieważ lek Atossa może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i (lub) podniebienia [otworu lub
szczeliny w górnej wardze i (lub) podniebieniu]. Jeżeli pacjentka jest już w ciąży, podejrzewa ciążę
lub planuje zajście w ciążę, przed przyjęciem leku Atossa powinna poradzić się lekarza lub
farmaceuty.
Jeżeli pacjentka może zajść w ciążę, otrzyma poradę dotyczącą stosowania skutecznej antykoncepcji.

W czasie stosowania leku Atossa nie należy karmić piersią, gdyż niewielkie ilości ondansetronu
przenikają do mleka kobiecego. Należy poradzić się lekarza lub położnej.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje, jakie dawkowanie jest odpowiednie dla pacjenta. Przepisana dawka leku jest
uzależniona od stosowanego u pacjenta leczenia.

Tabletkę Atossa 8 mg należy połknąć w całości, popijając wodą. Lek Atossa można przyjmować z jedzeniem i piciem. 

Tabletki Atossa 8 mg są niepodzielne - nie należy ich dzielić.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią i radioterapią nowotworów
Dorośli

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:
- zalecana dawka doustna to 8 mg przyjmowane na godzinę lub 2 godziny przed chemioterapią lub radioterapią, a następnie 8 mg doustnie po 12 godzinach,

W kolejnych dniach:
- zalecana dawka podawana doustnie to 8 mg dwa razy na dobę, która może być stosowana przez
okres do 5 dni.

W chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym
Lekarz może zadecydować o podaniu pierwszej dawki ondansetronu w postaci do wstrzykiwań lub doodbytniczej.
O wielkości dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach lek jest stosowany jak w przypadku
chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy i młodzież
Lekarz zdecyduje jaką podać dawkę w zależności od wielkości dziecka (powierzchni ciała) lub masy
ciała.
Tabletki Atossa 8 mg nie są odpowiednie do stosowania u dzieci.
W takim przypadku lekarz przepisze ondansetron w postaci syropu lub w postaci do wstrzykiwań.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej
Dorośli
Zalecana dawka doustna to 16 mg ondansetronu godzinę przed operacją.
W leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzież
W zapobieganie nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej u dzieci ondansetron jest
stosowany w postaci do wstrzykiwań (powolne wstrzyknięcie dożylne).

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku
Zwykle nie jest konieczna zmiana dawki lub częstości stosowania.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg ondansetronu na dobę.
Lek Atossa powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.
W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:
- należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;
- w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.
Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atossa
Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Atossa należy  natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.
Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.
W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Atossa
Jeśli pacjent pominął dawkę, ma nudności lub wymioty:
• należy przyjąć lek Atossa możliwie jak najszybciej,
• następnie należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza),
• nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent pominął dawkę ale nie ma nudności:
• należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza),
• nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atossa
Może się zdarzyć, że nudności i wymioty powrócą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast
skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą obejmować:
• nagły świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej,
• obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka,
• wysypka skórna, jak czerwone plamki lub grudki (pokrzywka) w różnych miejscach na skórze
całego ciała,
• omdlenie.

Inne objawy niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
• bóle głowy.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
• uczucie gorąca (nagłe zaczerwienienie) lub uczucie ciepła;
• zaparcia;
• zmiany wyników testów czynności wątroby (jeśli tabletki leku Atossa są przyjmowane z   cisplatyną, w innych przypadkach ten objaw niepożądany występuje niezbyt często).

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)
• drgawki;
• mimowolne ruchy ciała lub drżenia, przewracanie oczami;
• nieregularne bicie serca (arytmia);
• spowolnione bicie serca (bradykardia);
• ból w klatce piersiowej;
• niedociśnienie tętnicze krwi, mogące spowodować uczucie omdlewania lub zawroty głowy;
• czkawka;
• zmiany wyników testów czynności wątroby.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)
• zawroty głowy,
• zaburzenia widzenia, na przykład niewyraźne widzenie.
• zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający
życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
• rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała
(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);
• osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępowały w ciągu 20
minut.


Skład

- Substancją czynną leku jest ondansetron (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu).
1 tabletka zawiera 8 mg ondansetronu.
- Pozostałe substacje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia
kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000,
glicerol, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).


Operating machinery

Nie wykazano, aby lek Atossa upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.


Producent

Egis Pharmaceuticals PLC
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.