Coronal 5, 5 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
6,03

O produkcie: Coronal 5, 5 mg, 30 tabletek

100032831

Opis

Coronal 5, jest lekiemk z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.


Działanie

Substancją czynną leku Coronal jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Jednocześnie zmniejsza się zapotrzebowanie serca na krew i tlen.

Wskazania

 •  Leczenie nadciśnienia tętniczego

 •  Leczenie choroby niedokrwiennej serca (angina pectoris)


Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów:

 •  z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

 •  z ostrą niewydolnością serca lub w okresach niewyrównania niewydolności serca, które wymagają dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim;

 •  we wstrząsie kardiogennym;

 •  z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez wszczepionego rozrusznika serca);

 •  z zespołem chorego węzła zatokowego;

 •  z blokiem zatokowo-przedsionkowym;

 •  z objawową bradykardią;

 •  z objawowym niedociśnieniem tętniczym;

 •  z ciężką astmą oskrzelową;

 •  z zaawansowaną chorobą zarostową tętnic obwodowych lub zespołem Raynauda;

 •  z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy

 •  z kwasicą metaboliczną.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poza ściśle określonymi wskazaniami nie zaleca się nagłego przerywania leczenia, zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ze względu na możliwość przemijającego nasilenia objawów choroby

Bisoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową oraz współistniejącą niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu u pacjentów:

 •  z cukrzycą, z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, ponieważ produkt leczniczy może maskować objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca lub pocenie się);

 •  stosujących ścisłą głodówkę;

 •  w trakcie leczenia odczulającego - podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne, a leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany skutek terapeutyczny;

 •  z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;

 •  z dławicą piersiową typu Printzmetala;

 •  z chorobą zarostową tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu zwłaszcza na początku leczenia).

   

Pacjenci z łuszczycą, również z łuszczycą w wywiadzie, powinni stosować leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy(phaeochromocytoma) bisoprolol można podawać dopiero po zablokowaniu receptorów alfa-adrenergicznych.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu, beta-adrenolityki zmniejszają częstość występowania zaburzeń rytmu serca oraz niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie indukcji znieczulenia, podczas intubacji oraz w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się kontynuowanie podawania beta-adrenolityków w okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi być poinformowany o podawaniu beta-adrenolityków, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Mimo że kardiowybiórcze beta1-adrenolityki mogą mieć mniejszy wpływ na czynność płuc niż niewybiórcze beta-adrenolityki, podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, należy unikać ich stosowania w pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, chyba że są do tego bezwzględne wskazania kliniczne.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, należy jednocześnie podawać leki rozszerzające oskrzela.


Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem bisoprololu u dzieci i młodzieży, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Coronal bez specjalnego zalecenia lekarza:

 •  niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem);

 •  niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.

Przed zastosowaniem poniższych leków jednocześnie z lekiem Coronal należy porozmawiać z lekarzem, ponieważ mogą być konieczne częstsze kontrole lekarskie:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej (antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny, takie jak felodypina i amlodypina);>

 •  niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon);

 •  niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron);

 •  miejscowo stosowane beta-adrenolityki (takie jak krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry);

 •  niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki);

 •  leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (adrenomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina); 

 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe;

 •  środki stosowane w znieczuleniu ogólnym (na przykład w czasie operacji);

 •  glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca;

 •  niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu zapalenia stawów, w celu łagodzenia bólu i zapalenia (na przykład ibuprofen i diklofenak);

 •  adrenalina, lek stosowany w leczeniu ciężkich, zagrażających życiu reakcji alergicznych i w zatrzymaniu krążenia;

 •  wszelkie leki mogące obniżać ciśnienie tętnicze, jako działanie pożądane lub niepożądane, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (barbiturany) oraz niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością (pochodne fenotiazyny);

 • meflochina, stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii;

 •  leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem MAO-B);

 •  ryfampicyna, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń;

 •  pochodne ergotaminy, leki stosowane w leczeniu demencji i bólów migrenowych.


Ciąża

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Coronal w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Coronal w czasie ciąży.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Coronal.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W czasie stosowania leku Coronal konieczne są regularne kontrole lekarskie. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia. Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać.

Dorośli

W obu wskazaniach zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka leku Coronal 5 lub 1/2 tabletki Coronal 10 (czyli równoważność 5 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę.

W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do jednej tabletki leku Coronal 10 mg lub dwóch tabletek leku Coronal 5 mg (co odpowiada 10 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej dawki leku Coronal niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Nie należy samemu prowadzić samochodu – należy poprosić inną osobę lub wezwać karetkę.

Do objawów przedawkowania należy: zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, znaczne obniżenie ciśnienia krwi, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi).

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Coronal o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • zmęczenie*, zawroty głowy*, ból głowy*,

 •  uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp,

 •  niskie ciśnienie tętnicze,

 •  zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

* Objawy te występują głównie na początku leczenia. Są zwykle łagodne i ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, pogorszenie istniejącej niewydolności serca, bradykardia (wolna czynność serca),

 •  zaburzenia snu,

 •  depresja,

 •  astenia (osłabienie),

 •  skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

 •  osłabienie mięśni lub kurcze mięśni.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 •  zaburzenia słuchu,

 •  alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,

 •  zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe), • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu,

 •  zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby (zwiększenie aktywności AlAT i AspAT) lub stężenia triglicerydów (tłuszczów) w surowicy,

 •  reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka, • zaburzenia potencji,

 •  koszmary senne, omamy,

 •  omdlenie.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 •  zapalenie spojówek (podrażnienie lub zaczerwienienie oczu),

 •  łysienie,

 •  wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

   


Skład

Substancja czynna: Bisoprolol fumaranu (Bisoprololi fumaras).

Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana, Sodu laurylosiarczan, Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Hypromeloza , Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E 171), Żelaza tlenek żółty (E 172)


Operating machinery

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

Producent

Zentiva Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"data-content-type":"row","data-appearance":"contained","data-element":"main","tag":"div","style":"","children":[{"data-enable-parallax":"0","data-parallax-speed":"0.5","data-background-images":"{}","data-element":"inner","data-pb-style":"6448537677345","style":"justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-size: cover; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 10px; background-position: left top; background-repeat: no-repeat no-repeat;","tag":"div","children":[{"data-content-type":"text","data-appearance":"default","data-element":"main","data-pb-style":"6448537677350","style":"border-style: none; border-width: 1px; border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;","tag":"div","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Coronal 5, jest lekiemk z\u00a0grupy beta-bloker\u00f3w powoduj\u0105cy zmniejszenie cz\u0119stotliwo\u015bci rytmu serca i\u00a0si\u0142y jego skurczu oraz obni\u017cenie ci\u015bnienia t\u0119tniczego krwi.","tag":"none"}]}]}]}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.